HR viesti 5/2018 - Page 25

Työnantajan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen voi- massaolo etätyötä tehdessä kannattaa varmistaa. Varsinainen työterveyshuolto koskee Suomessa järjestettävää terveyden- omaan kotonaan tai muualla itse valitsemassaan paikassa, jos hän myös itse päättää työn tekemisen ajankohdista. Pääsääntö on siten tällä hetkellä se, että työaikalakia ei huoltoa. Tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä sovelleta etätyöhön, jos työntekijä itse päättää työn tekemisen oleskelevat työntekijät, joilla on Suomen myöntämä eurooppa- ajankohdista ja työnantajalla ei ole tosiallista mahdollisuutta lainen sairaanhoitokortti, saavat työskentelymaassa lääketie- valvoa työaikojen noudattamista. Mikäli työnantaja kuiten- teellisesti välttämättömän hoidon. Mikäli etätyötä on tarkoitus kin tosiasiallisesti päättää työajan sijoittamisesta etätyössä ja tehdä yli vuosi, työntekijän on rekisteröitävä työskentelymaan työnantajalla olisi tosiasiallinen mahdollisuus valvoa työajan sairausvakuutuslaitoksessa Kelan myöntämä hoito-oikeustodis- käyttöä työpäivän aikana, kyse on etätyöstä, johon sovellettai- tus. Rekisteröinnin jälkeen henkilö saa asuinmaassa kaiken siin työaikalakia. Kyse on aina tapauskohtaisesta arviosta. tarvitsemansa hoidon paikallisen omavastuun hinnalla. Työn- Muuttuva työaikalainsäädäntö tuo muutoksia etätyön antaja voi myös halutessaan tarjota työntekijälle komennus- sääntelyyn. Uutta työaikalakia koskevan hallituksen esityksen matkavakuutuksen etätyöskentelyn ajaksi. mukaan työaikalain soveltamisala laajenisi kotona ja kiinteän Verotuksen osalta työnantajan tulee huomioida etätyötä työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön. Työaikalain mukaan järjestettäessä, että työntekijän työskentely ulkomailla voi muo- työaikaa olisi työhön käytetty aika riippumatta siitä, missä työ dostaa kiinteän toimipaikan suomalaiselle työnantajayrityk- tehdään. Siten työajan kirjaamiskäytännöt saattavat etätyön selle, vaikka henkilö olisikin ainut yrityksen työntekijä kysei- osalta muuttua, jollei työpaikalla ole jo nykyisin käytäntönä sessä valtiossa. Mikäli kiinteä toimipaikka muodostuu, työn­ kirjata etätyöpäivinä tehtyjä tunteja. Tämä voi tarkoittaa muu- antajayritykselle voi syntyä työskentelyvaltiossa erilaisia rekis- toksia työajan seurantajärjestelmiin, mistä koituu työnantajille teröinti-, raportointi- ja veronmaksuvelvoitteita. Maasta riip- hallinnollista taakkaa. Käytännössä tyypillisessä tapauksessa puen työnantajalle voi myös syntyä ennakonpidätys- ja työntekijä kirjaisi työaikajärjestelmään etätyöpäivänä teke- raportointivelvoitteita, vaikka työskentelyvaltioon ei muodostui- mänsä työtunnit. sikaan kiinteää toimipaikkaa. Nykyisen työaikalain mukaan ylityötä on työnantajan aloit- Työntekijän ja työnantajan edun mukaista on sopia etätyö- teesta säännöllisen työajan lisäksi tehty työ. Pääsääntö on, järjestelystä kirjallisesti esimerkiksi työntekijän työsopimuksen että ylityö edellyttää työnantajan nimenomaista pyyntöä. Poik- liitteellä. Liitteellä voidaan sopia esimerkiksi etätyötä tekevän keuksellisesti ylityöksi voidaan katsoa myös säännöllisen työ- henkilön työajasta ja työnantajan ja työntekijän välisestä teh- ajan ylittävä työ, jota on tehty työnantajan tieten nimenomai- tävien ja kustannusten jaosta etätyöstä aiheutuvien järjestely- sella tai hiljaisella suostumuksella. Tuleva työaikalaki tulee jen osalta. Lisäksi liitteellä tulisi sopia siitä, kuinka kauan etä- jakamaan ylityön vuorokautiseen ja viikoittaiseen ylityöhön, työtä ulkomailta tehdään sekä millä ehdoilla etätyöjärjestely joiden kertyminen riippuu siitä, käytetäänkö yleistyöaikaa vai on työnantajan puolelta peruttavissa, jos homma ei toimikaan. keskimääräistä säännöllistä työaikaa. Miten työnantaja voi valvoa etätyötä tekevän sille, että myös etänä työskenneltäessä voitaisiin tehdä työtä työntekijän työaikaa ja miten se muuttuu uuden liukumasaldon puitteissa tai lisä- tai ylityönä. Koska etätyössä työaikalain myötä? on pääsääntöisesti kyse työstä, jossa työnantajalla ei ole mah- Nykyisessä työaikalaissa ei ole nimenomaisesti mainittu etä- dollisuutta valvoa työajan järjestelyä, tulisi mahdollisen sään- työtä. Työaikalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan työ- nöllisen työajan ylittävän työn tekemisestä etätyönä sopia aina aikalakia ei kuitenkaan sovelleta työhön, jota työntekijä tekee erikseen. Etätyötä koskevassa sopimuksessa on tärkeää määri- kotonaan tai muuten sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa tellä tarkasti, koska ja millä edellytyksillä työntekijä voi tehdä työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjeste- ylityötä etänä. Muutoin riskinä on, että jälkikäteen syntyy rii- lyjä. Kyseisen lain perustelujen mukaan lain soveltamisalan taa etänä tehdyn työn määrästä ja luonteesta sekä mahdolli- ulkopuolelle jäisi sellainen työ, jota työntekijä tekee yksin- sista ylityökorvauksista. n Nykyinen tai tuleva lainsäädäntö ei sinänsä aseta estettä JUHA KUJALA MANU LAAPAS ANNE PETÄJÄNIEMI-BJÖRKLUND MARKUS SÄDEVIRTA HEIKKI TUOMELA 5/2018 HR viesti 25