HR viesti 5/2018 - Page 24

Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS Ota yhteyttä Timoon Onko työnantajana velvollinen suostumaan, EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY timo.jarmas@eversheds.fi Ulkomailla etätyötä tekevä työntekijä tai yrittäjä kuuluu mikäli työntekijä haluaa työskennellä etänä lähtökohtaisesti sen maan sosiaaliturvaan, jossa etätyö tosi­ ulkomailta käsin? asiallisesti tehdään. Mikäli työnantaja suostuu siihen, että Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrien mukaan etä- sosiaali­turva järjestetään Suomessa, työnantaja voi hakea työskentely on lisääntynyt ja vuonna 2016 etätyötä vähintään tilapäisesti EU/ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopi- kuukausittain teki jo joka viides palkansaaja. Yhä useampi musmaassa etätyötä tekevälle työntekijälle todistusta Suomen työntekijä myös suunnittelee tekevänsä etätöitä ulkomailta sosiaali­turvaan kuulumisesta. Käytäntö on siten sama kuin käsin Suomessa olevan työnantajansa lukuun. lähetettyjen työntekijöiden osalta. Mikäli todistuksen saamis­ Lähtökohtaisesti etätyöstä sopiminen on vapaaehtoista edellytykset täyttyvät, Eläketurvakeskus myöntää etätyönteki- sekä työnantajalle että työntekijälle. Työntekijällä ei ole ehdo- jälle todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (sosiaa- tonta oikeutta vaatia etätyöhön pääsyä eikä työnantajan tar- liturvasopimusmaat). Muussa kuin EU/ETA-maassa, Sveitsissä vitse suostumustaan antaa. Työnantaja ratkaisee, onko etätyön tai sosiaaliturvasopimusmaassa etänä työskentelevän työnteki- onnistumiselle olemassa edellytyksiä vai ei. jän kuulumisesta Suomen sosiaaliturvaan on haettava päätös Mikäli etätyö ulkomailla on lyhytaikaista, esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta. Viimeisessä tapauksessa kaksinkertai- muutaman päivän tai viikon etätyö pidemmän loman yhtey- set sosiaaliturvamaksut ovat mahdollisia, mikäli myös työsken- dessä, etätyöstä voidaan sopia kuten etätyön tekemisestä koti- telyvaltiossa tulee maksaa lakisääteisiä sosiaaliturvamaksuja. maassa. Etätyön tekemisestä on aina hyvä sopia kirjallisesti. Mikäli työnantaja ei halua hakea lähetetyn työnteki- Etätyösopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi työtehtävistä, jän todistusta tai työntekijälle ei voida hakea todistusta esi- etätyön määrästä, työn raportoinnista tai työvälineistä. Työsuh- merkiksi tilanteessa, jossa yhtiön työntekijä asettuu vakitui- teessa tehtävään etätyöhön sovelletaan normaalisti työlainsää- sesti ­asumaan ulkomaille, sovelletaan EU-alueella työskentele- däntöä ja työehtosopimuksia. Myös työsopimuksen ehdot ovat viin työntekijöihin sen maan sosiaaliturvalainsäädäntöä, jossa voimassa normaaliin tapaan. työntekijä fyysisesti työskentelee. Näin ollen esimerkiksi työn- Mikäli työntekijä haluaa työskennellä pidemmän ajanjak- tekijään, joka tekee etätöitä Ranskassa, sovelletaan Ranskan son ulkomailta käsin ja työnantaja tähän suostuu, työnantajan sosiaaliturvalainsäädäntöä. Pääsy toisen EU- tai Eta-maan kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti sosiaaliturva-asioihin, sosiaaliturvaan voi vaatia työntekijältä paljon paperityötä ja verotukseen ja vakuuttamiseen. asioiden selvittelyä. HENNI HOKKANEN 24 HR viesti 5/2018 TARU HYVÄRINEN PEKKA JÄNTTI KARI KANNALA