HR viesti 5/2018 - Page 22

ILMOITUS RAKENNA URAJOHTAMINEN OSAKSI KULTTUURIA – SAAT SELKEITÄ TULOKSIA SITOUTUMISEN JA SISÄISEN LIIKKUVUUDEN PARANTUESSA! TEKSTI: MARJO LIPPONEN | PRINCIPAL CONSULTANT, RIGHT MANAGEMENT Kaikki työnantajat tavoittelevat markkinoiden loistavimpia 5 askelta kohti urajohtamista ja sisäistä kykyjä ja parhaita osaajia. Mutta muistavatko he kysyä, mitä liikkuvuutta edistävään kulttuuriin nämä lahjakkuudet ja ammattilaiset itse mieluiten tavoittelevat? Kehittymistä ja urajohtamista vaalivassa toimintakulttuurissa Jos näin kysyttäisiin, vastaus olisi selvä: kehittymisen, organisaatio pystyy sitouttamaan parhaat osaajansa kasva- kasvamisen ja oppimisen paikkojen lisäksi osaavat maan ja kehittymään kanssaan. Uudenlaisen kulttuurin juurrut- yksilöt edellyttävät, että he voivat omilla ehdoillaan itse taminen on aina muutosmatka, mutta ei salatiedettä. hallita omaa uraansa ja ottaa vastuuta omasta kehittymi- Tässä 5 keskeistä rakennuspalikkaa: sestään. 1.  Tarjoa monipuolisia oppimis- ja kehittymismah- Vaikka hyvät työnantajabrändit edelleen houkuttelevat huippuosaajia, työntekijän näkökulmasta korostuu entistä dollisuuksia ja selkeitä urapolkuja. Työnantajan vastuulla on sitoutua tukemaan yksilön oppimismatkaa, jonka enemmän tarve nähdä kukin työrupeama osana oman kehitty- tavoitteena on auttaa työntekijää kehittämään uutta osaa- misen määrätietoista edistämistä. mista ja tietämystä. Sisäistä liikkuvuutta tehostamalla voi- Kun osaajista on huutava pula, roolit ovat vaihtuneet, ja työntekijä haastaakin työnantajansa kysymällä: daan tarjota mahdollisuuksia tulevaisuuden urakehitykseen. 2.  Tee urajohtamisesta näkyvä osa osaamisen joh- •  Mitkä ovat organisaation tulevaisuudennäkymät? tamisen strategiaa, jota toteutetaan pitkäjänteisesti ja •  Miten oma erikoisosaamiseni, omat ajatukseni ja suunnitelmallisesti läpi koko organisaation. uratavoitteeni sopivat yhteen yrityksen näkymien kanssa? •  Miten voimme työskennellä yhdessä niin, että pystyn 3.  Suunnittele toteutus. Parhaimmillaan urajohta- mista toteuttavat esimiehet, jotka toimivat uraval- tuottamaan yritykselle arvoa ja samalla syventämään ja mentajina alaisilleen. Esimiehet tarvitsevat selkeän proses- laajentamaan osaamistani ja kyvykkyyksiäni? sin urajohtamiseen, ymmärrystä urajohtamisen hyödyistä sekä lisää valmiuksia valmentavaan otteeseen alaistensa Tuoko moderni urajohtaminen ratkaisuja sitoutumiseen? urakehityksen tukijana. 4.  Näe yksilön urakehitys pitkäjänteisesti ja laa- Liian usein työntekijät kokevat, että ainoa keino edetä ural- jasti: Uravalmentajana taitava esimies huomioi alaisensa laan ja saada uusia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia on mahdollisuudet koko organisaatiossa ja siis laajemmalti hakea niitä muualta – eli vaihtaa työnantajaa. Näin ei kuiten- kuin oman tiiminsä arvokkaana jäsenenä, josta kynsin kaan tarvitse olla. Tutkimuksemme mukaan organisaatiot, jotka ovat määrä- hampain haluaa pitää kiinni. 5.  Nosta säännöllinen urakeskustelu tärkeimmäksi tietoisesti ja järjestelmällisesti edistäneet urajohtamista, ovat työkaluksi. Perinteiseen kehityskeskusteluun verrattuna pystyneet kasvattamaan liikevaihtoaan, asiakastyytyväisyyt- urakeskustelu ottaa selkeämmin näkökulman tulevaisuuden tään sekä asiakasuskollisuuttaan juuri henkilöstön lisääntyneen mahdollisuuksiin ja toiveisiin. Urakeskustelu myös tarkas- sitouttamisen ansiosta. telee yksilön taitoja, vahvuuksia ja potentiaalia laajemmin kuin vain tehtäväkohtaisessa kontekstissa. Missä sinun johtamasi organisaatio menee? Miten pitkällä sinun organisaatiosi on urajohtamisen kulttuurin rakentamisessa? Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi? Hanki lisää tietoa ja inspiroidu aiheesta – lataa Right Managementin uusi urakeskusteluja koskeva julkaisu kuvakkeesta. n 22 HR viesti 5/2018