HR viesti 5/2017 - Page 53

tuunaaminen, jossa vältetään haitallista kuormi- arvostetuissa SLEEP ja International Journal of tusta kuten hankalia vuorovaikutustilanteita, voi Epidemiology -lehdissä. päinvastoin lisätä työuupumusta. Unihäiriöt ovat yleisiä työikäisessä väes- tössä, jopa 30 prosenttia aikuisista kärsii unet- Työn tuunaaminen kannattaa, tomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa. vaikka on kiire ja työt vaativia Unihäiriöt voivat edelleen heikentää niin työky- Kuormittava työ lisää työuupumuksen todennä- kyä kuin yleistä terveydentilaa. Unen laatuun köisyyttä ja vähentää työn imua. Kuormittava voivat vaikuttaa monet tekijät, kuten työolot. työ voi olla fyysisesti raskasta tai siinä voi olla ”Tutkimustuloksemme antavat lisänäyttöä kovat aikapaineet tai vaikkapa vaikeita, tuntei- sille, että unihäiriöitä voidaan vähentää kiinnit- siin meneviä asiakastilanteita. tämällä huomiota työtehtävien vaativuuteen ja Työn tuunaaminen kannattaa kuormittunees- hallittavuuteen sekä oikeudenmukaiseen kohte- sakin tilanteessa, osoittaa Työterveyslaitoksen luun työpaikalla”, kertoo erikoistutkija, dosentti ja Utrechtin yliopiston tutkimus. Jaana Halonen Työterveyslaitokselta. ”Niiden, jotka kuormituksesta huolimatta ”Esimiesten koulutus, erityisesti työntekijöi- hakivat työhönsä uusia voimavaroja ja haas- den tasapuolisen ja reilun kohtelun osalta, teita eli tuunasivat työtään, työhyvinvointi säilyi sekä töiden uudelleen organisointi voivat olla samalla tasolla kuin vähän kuormitusta koke- keinoja, joilla työstressiä voidaan vähentää ja vien. Kun taas vähän tuunaavien hyvinvointi edistää johtamisen oikeudenmukaisuutta työ- kärsi selvästi työn kuormituksista”, kertoo Jari paikoilla”, ehdottaa akatemiatutkija, dosentti Hakanen. Tea Lallukka Työterveyslaitokselta.  Tutkimuksessa käytettiin kolmen kyselyn Lisätietoja: tutkimusprofessori Jari Hakanen, Työterveyslaitos, puh. 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi tuloksia. Henkilöillä, joilla ei lähtötilanteessa ollut unihäiriöitä tai työongelmia, unihäiriöt lisääntyivät kun työstressi (32 %) ja epäoikeu- denmukainen johtaminen (15 %) lisääntyivät.  Työongelmien vähenemistä seurattiin niillä, jotka ensimmäisessä kyselyssä raportoivat uni- häiriöitä sekä työstressiä tai johtamisen epä­ Unihäiriöitä voidaan vähentää hyvällä johtamisella ja hyvillä työoloilla Paremmalla johtamisella ja hyvillä työo loilla unihäiriöitä voidaan vähentää ja parantaa oikeudenmukaisuutta. Jos työongelmat vähe- nivät ensimmäisen ja toisen kyselyn välissä, vähensi se unihäiriöiden esiintymistä kolman- nessa seurannassa (22 % työstressi ja 17 % epäoikeudenmukaisuus). työkykyä. Työstressi ja johtamisen epäoikeu- denmukaisuus puolestaan lisäävät unihäiri- Lisätietoja: Erikoistutkija, dosentti Jaana Halonen, öitä, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Tut- Työterveyslaitos, kimuksessa seurattiin lähes 25 000 kunta-alan työntekijää 2000–2012. Tulokset on julkaistu puh 043 824 4264, jaana.halonen[at]ttl.fi  Akatemiatutkija, dosentti Tea Lallukka, Työterveyslaitos, puh 043 82 54 882, tea.lallukka[at]ttl.fi 5/2017 HR viesti 53