HR viesti 5/2017 - Page 52

Palstan aiheena on työterveys. Arjen hyvät käytännöt lisäävät työterveysyhteistyön vaikuttavuutta Työterveyslaitos on julkaissut Työterveysyhteis- koitettu esimerkeiksi hyvistä yhteistyön tavoista työn hyvät käytännöt -tietopaketin verkossa. ja niitä voidaan soveltaa ja kehittää eteenpäin Hyvät käytännöt on koottu yhteistyössä työ- omassa työterveysyhteistyössä. paikkojen ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa ja ne koostuvat käytännön työkaluista, joiden avulla työterveysyhteistyöstä saadaan Hyvät käytännöt vaikuttavaan yhteistyöhön löytyvät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta: https://www.ttl.fi/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/ tehokasta ja toimivaa. Vaikuttava työterveystoiminta perustuu työ- paikan ja työterveyshuollon suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön. Työterveysyh- teistyön ydin rakentuu kahden toimijan, työ- paikan ja työterveyshuollon välille. Molempia osapuolia hyödyntävä ja hedelmällinen yhteis- työ vaatii yhteistyöhön panostamista. Sujuva yhteistyö ei synny itsestään. ”Tarvitaan toimivia yhteistyökäytänteitä ja Työtään tuunaavat ihmiset voivat paremmin toimintamalleja, jotta työterveyshuolto voi toi- Työterveyslaitoksen ja Utrecthin yliopiston tuo- mia työpaikan yhteistyökumppanina työnteki- reiden tutkimusten mukaan työn tuunaami- jöiden kokonaisvaltaisessa työkyvyn tukemi- nen vaalii työn imua ja suojelee työuupumuk- sessa. Näitä käytänteitä löytyy nyt uudesta selta. Työn tuunaaminen tarkoittaa, että työnte- kokonaisuudestamme”, kertoo kehittämispääl- kijä itse aloittaa työnsä muokkaamisen vastaa- likkö Hanna Hakulinen Työterveyslaitokselta. maan omia tarpeitaan, vahvuuksiaan ja arvo- Esimiehet eivät aina osaa hyödyntää työ- terveyshuollon osaamista. Sovittujen toiminta- jaan. Perinteisesti työelämän kehittämistä on ohjannut ylhäältä alas ‑johtaminen. mallien kautta esimiehet saavat työterveyshuol- ”Työn tuunaaminen on aloitteellista toimin- losta yhteistyökumppanin, jonka kanssa he voi- taa, jossa työntekijä itse pyrkii lisäämään työs- vat pitää huolta työntekijöistään ja tukea hei- sään kaipaamiaan voimavaroja esimerkiksi dän työkykyään. Vaikuttava työterveysyhteis- hakemalla kehittymismahdollisuuksia, palau- työ edellyttää selkeitä rooleja ja sovittuja käy- tetta esimieheltä tai tukea työtovereilta”, kertoo tänteitä. dosentti, tutkimusprofessori Jari Hakanen Työ- Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt syntyi- vät työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteis- terveyslaitoksesta. ”Työn tuunaamista on myös omatoiminen kehittämisen tuloksena. Ne ovat konkreetti- uusien työn haasteiden lisääminen, esimerkiksi sia arjessa rakennettuja työkaluja, joita voivat uuteen innostavaan projektiin tarttuminen.” hyödyntää niin työpaikat kuin työterveystoimi- Tällainen työn tuunaaminen lisää työn mie- jat. Työterveysyhteistyö on aina tilannesidon- lekkyyttä, työn imua ja kannustaa ihmistä naista ja tämän vuoksi hyvät käytännöt on tar- hyvään suoritukseen. Sen sijaan sellainen työn 52 HR viesti 5/2017