HR viesti 5/2017 - Page 48

 Varman toimitilojen yleisilme haluttiin pitää raikkaana ja selkeänä. Rakennuksen tiivistunnelmaisimmat tilat luotiin kah- vipisteiden ympärille. Toiston tunteen ehkäisemiseksi kahvi- lat teemoitettiin hillitysti kaupunkien mukaan. Inspiraation läh- teinä toimivat kansainvälisen yrityksen tyyliin sopivat Marra- kesh, Kioto ja Lontoo. Yleistunnelman luonnin kannalta oleellisinta oli kuitenkin huolellinen valaistussuunnittelu, jossa ei tyydytty ratkaisemaan ” Varman toimitilojen yleisilme haluttiin pitää raikkaana ja selkeänä. pelkkiä työergonomiaan liittyviä valaistuskysymyksiä. Viihtyi- sän tunnelman luomiseksi tiloissa hyödynnettiin myös paljon kohde- ja efektivalaistusta. Muutosprosessin aikana henkilöstöä osallistettiin ja valmis- hankkeen teki juuri konseptin monimuotoisuus. Samat ominai- suudet toistuivat erilaisissa tiloissa eri muodoissa yhdistäen teltiin muutokseen kyselyjen ja workshoppien lisäksi mm. mal- suunnitelman raikkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, sekä lituoligallerialla, jossa oli mahdollisuus päästä vaikuttamaan mahdollistaen tilojen muokattavuuden käyttäjän sen hetkisen lopullisiin tuotevalintoihin. Irtokalustuksen ja sisustuksen koko- tarpeen mukaiseksi. Hyvissä ajoin tehty uudistuksen huolelli- naistoimittajana projektissa toimi ­Kinnarps Oy. nen suunnittelu, oikeiden tuotteiden ja ratkaisujen valinta sekä  ”Tilaajan, suunnittelijan ja projektin toteuttajien välisen tii- toimitusvarmuus ja toimiva oma logistiikka olivat oleellisia teki- viin yhteistyön ansiosta laaja projekti eteni hallitusti ja suunni- jöitä projektin onnistumisen kannalta”, kertoo asiakkuuspääl- tellussa aikataulussa. Kerroksittain toteutettu projekti mahdol- likkö Anne Rosti Kinnarpsilta. listi hankkeen jalostumisen jo käyttöönotettujen kerrosten tuo- Projektin laajuudesta kertoo se, että pelkät asennustyöt mien kokemusten mukana ja joitain muutoksia pystyttiin teke- kestivät vuoden verran. Vuonna 2015 aloitettu uudistusprojekti mään joustavasti myös matkan varrella. Mielenkiintoiseksi valmistui syyskuussa 2017. n 48 HR viesti 5/2017