HR viesti 5/2017 - Page 45

” Monitilatoimistoon siirtymisen tarkoituksena oli tehostaa toimintaa ja parantaa kommunikaatiota. tilat toimivat infonäyttöineen epävirallisina neuvottelutiloina. Näistä tiloista tehtiin muuntojoustavia siten, että ne soveltuvat myös pienten infotilaisuuksien pitämiseen. Rakennuksen yhdeksänteen kerrokseen suunniteltiin kokeel- linen vapaamuotoisempi monitila, joka tarjoaa monipuoliset puitteet kokonaan uudentyyppisille työnteon tavoille sekä pala- verikäytännöille. Suunnitelmat etenivät tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Jokainen kerrossuunnitelma käytiin huolellisesti käyttäjäryh- män kanssa läpi. Tämän johdosta kaikki 11 kerrosta toteut- tavat samaa konseptia, mutta toimivat itsenäisinä eri osasto- jen erityistarpeita varten räätälöityinä kokonaisuuksina. Lisäksi tilat ovat muuntojoustavia siten, että niitä on helppo muokata ajan myötä muuttuvia tarpeita vastaaviksi. Monitilatoimistolle ominaiseen tapaan rakennuksesta löy- tyy erilaisia työskentelytiloja eläväisistä kahviloista hiljaiselle työnteolle omistettuihin alueisiin. Monimuotoista työskentelyä tukevissa tiloissa akustiikan huomioiminen on oleellinen osa suunnittelua. Äänen suuntaamisen lisäksi ääntä hallitaan akus- 5/2017 HR viesti 45