HR viesti 5/2017 - Page 41

Taru Salo tunsi Xpedion Mirjami Sipponen-Damonten jo aiempien työtehtäviensä kautta. Kun Mirjami soitti ja kyseli, olisiko Destialla tarvetta fasilitointiin, oli HR:n suuri muutos­ prosessi jalkauttamista vaille valmis. Tilaus ulkopuoliselle avulle merkittävässä prosessia oli olemassa, ja Xpedion tar‑ joama kokemus ja menetelmät sopivat tilanteeseen erin­ omaisesti. Lego Serious Play Fasilitoinnin menetelmäksi valittiin Lego Serious Play. Nimensä mukaisesti siinä käytetään työvälineinä kaikille tuttuja leikki‑ kaluklassikoita, Legoja. Tavoitteeksi asetettiin vahvistaa muu‑ tosmatkaa tukifunktiosta liiketoimintalähtöiseksi palveluntar‑ joajaksi. Haluttiin myös vahvistaa yhteishenkeä sekä löytää yhteinen ymmärrys siitä, mikä on Destian menestys vuonna 2018. ” Menetelmä on sellainen, että kukaan ei voi olla osallistumatta. Lego Serious Play ‑workshop järjestettiin laivalla ja Tal‑ linnassa. Päivän ohjelma oli tiivis, eikä osallistujille paljas‑ tettu etukäteen, minkälaista menetelmää tullaan käyttämään. Osa osallistujista päivitteli etukäteen päivän todella tiivistä ohjelmaa, mutta aika kului nopeasti eikä hyvin suunnitellun ja konkreettisen tekemisen kautta toteutettu päivä tuntunut liian raskaalta. ”Ensin pidimme esittelykierroksen, jossa harjoiteltiin Lego‑ jen tekemistä. Jokainen antoi väreille ja muodoille omia mer‑ kityksiä. Ensin piti rakentaa jotain, mikä kuvaa itseään. Jokai‑ nen esitteli itsensä rakentamansa jutun kautta. Kaikki pääsi‑ vät nopeasti kiinni rakentamiseen, eikä kukaan jäänyt hiljai‑ seksi sivustakatsojaksi”, kertoo Taru Salo ja jatkaa: ”Osal‑ listujien ensireaktio oli vilpittömän ilahtunut. He kun olivat varautuneet pitkiin kalvosulkeisiin, oli legojen näkeminen iloi‑ nen yllätys!” Ison peukun Legoille nostaa myös työkyvyn johtamisesta vastaava Satu Angervo: ”Tavoitteet ja visio ovat asioita, jotka eivät heti herätä positiivista fiilistä porukassa. Monesti ryhmä‑ työt tehdään pakolla ja teennäisesti, mutta tämä oli hauskaa ja kaikki osallistuivat. Pääsimme hienosti tavoitteisiimme. 5/2017 HR viesti 41