HR viesti 5/2017 - Page 37

” Tietoverkkojen palveluntarjoajilta ja erilaisista sovelluksista löytyy lukemattomia mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. tulevat työkalut tutuiksi ja kaikki työvaiheet huo­mioiduiksi. Samalla opitaan ammattisanasto ja opitaan huomioimaan tur- vallisuusasiat. Opettajan ja työpaikkaohjaajan on syytä olla mukana tässä prosessissa ja keskenään tiiviissä yhteistyössä, jotta oppimistulokset vastaavat tavoitteita. Digivalmennuksen kysyntä kasvaa Kysynnän myötä myös digivalmennusta tarjoavien yritysten määrä kasvaa ja kilpailu kiristyy. Palvelujen tarjoajien on profiloiduttava sekä osattava markkinoida ja herättää asiakkaan kiinnostus. Tärkeintä on huomioida käyttäjäko- kemus sekä a ­ siakkaan ja käyttäjän tarve. Näihin luetaan mm. joustavat hakumenetelmät. Käyttäjä löytää itselleen relevantin sisällön helposti ja kokee hyötyvänsä siitä. Verkko- koulutuksessa onkin hyvä miettiä esim. palvelumuotoilun kei- noin oman kohde­r yhmän tarpeita. ”Tyypillinen itsensä kehittämiseen ja oppimiseen liittyvää sisältöä verkosta hakeva on tämän päivän tietotyöläinen, joka esim. kuuntelee podcastia juoksulenkillä tai koiraa ulkoilutta- essa.” ”Jo ensimmäisen minuutin aikana hän päättää onko sisältö hänelle hyödyllistä ja mielenkiintoista eli sisältö on suunnitel- tava kohderyhmän mukaan ”myyväksi”. Yksilölliset erot tulevat esiin tavoissa etsiä tietoa. Yksi toimii verkossa kuin karkkikau- passa ja poimii sisältöjä sieltä täältä. Toinen etsii tietyn tee- maan aihekokonaisuuksia ja tutustuu niihin systemaattisesti”, totea psykologi Ville Ojanen, Academy of Brain digivalmen- nuspalvelusta. Digivalmennuksella tehdään toimiva tiimi Työ on muuttunut entistä itsenäisemmäksi, mutta samalla usein yksinäisemmäksi. Toimimme verkostoissa, jotka elävät ja muut- tuvat. Digitaalisia välineitä on pakkokin käyttää ja esim. suu- Psykologi Ville Ojanen, Academy of Brain digivalmennuspalvelusta sanoo, että hyvä esimiestyö on edelleen organisaation menestyksen avaintekijöitä, mutta arjen kiireessä ei sille aina tunnu löytyvän tarpeeksi aikaa. Usein ei uskalleta nostaa kissaa pöydälle, mutta valmentaja osaa auttaa tiimin keskustelemaan avoimesti. rissa, kansainvälisissä organisaatioissa voi esimies olla fyy- sisesti kaukana, jopa eri maanosassa. Myös etäläsnäolo voi kuitenkin tuoda hyviä tuloksia, motivoida ja sitouttaa, kun väli- neet ja toimintatavat ovat kohdallaan. 5/2017 HR viesti 37