HR viesti 5/2017 - Page 35

yhtiössä oli kesäsesongin aikana tarjolla työtä enemmän kuin Pitääkö työnantajan tarjota työntekijälle muuta lyhytaikaisesti ja satunnaisesti, korkeimman oikeuden mukaan työtä silloinkin kun irtisanominen johtuu työnteki- työnantajan olisi tullut tarjota irtisanotulle työntekijälle kyseistä jästä itsestään? tarvittaessa työhön kutsuttavilla työntekijöillä teetettyä työtä. Lähtökohtaisesti myöskään työntekijän irtisanominen henkilöön Työntarjoamisvelvollisuutta ei katsottu täytetyn pelkästään sol- liittyvillä perusteilla ei ole mahdollista selvittämättä, olisiko irti- mimalla irtisanotun työntekijän kanssa tarvittaessa työhön kut- sanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työ- suttavan työntekijän työsopimus. Työtä olisi tullut tarjota irti- hön. sanotulle työntekijälle aiemman toistaiseksi voimassa olevan Työntarjoamisvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli työnte- työsopimuksen puitteissa siten, että kyseinen työsopimus olisi kijä on syyllistynyt niin vakavaan työsuhteeseen liittyvään rik- päättynyt vasta tarjolla olevan työn vähentyessä. Näissä olo- komukseen, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyt- suhteissa korkein oikeus katsoi irtisanomisen laittomaksi. tää sopimussuhteen jatkamista. Mikäli esimerkiksi työntekijän Vaikka uudelleensijoittamismahdollisuuksista keskustellaan huomattavan epärehellisen menettelyn vuoksi työnantajan ja yhteistoimintaneuvotteluissa, työnantaja ei voi täyttää työntar- työntekijän välillä ei ole enää työsuhteen edellyttämää luotta- joamisvelvoitettaan yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. musta, työnantajalla ei ole velvollisuutta selvittää työntarjoa- Jotta työnantajan katsotaan asianmukaisesti täyttäneen työn- mismahdollisuuksia. tarjoamisvelvollisuutensa, työtä on tarjottava työntekijälle hen- Käytännössä työntarjoamisvelvoite henkilöperusteisen irti- kilökohtaisesti, irtisanomisen vaihtoehtona, selvin ehdoin sekä sanomisen yhteydessä tulee tyypillisesti noudatettavaksi, kun asiallisesti ja vakavassa mielessä. Työntarjoamisvelvollisuuden työntekijän työntekoedellytyksissä on tapahtunut sellaisia muu- täyttämiseksi ei siis riitä vain yleinen viittaus esimerkiksi intra- toksia, ettei työntekijä enää kykene selviytymään työtehtävis- netissä julkaistaviin avoimiin työpaikkoihin. tään. Työntarjoamisvelvoite tulee esille etenkin työntekijän sai- Työntarjoamisvelvollisuus on voimassa irtisanomisajan lop- rauden ollessa irtisanomisperusteena. Tällöin työnantajan on puun saakka, eli muuta työtä on tarjottava sen ilmaantuessa tarjottava työntekijälle työtä, jota hän sairaudesta huolimatta vielä irtisanomisajan viimeisenä päivänäkin. Työnantajan tulisi ammattitaitonsa ja kokemuksensa puolesta pystyy tekemään. siis työsuhteen päättymispäivänä viimeisen kerran varmis- Kohtuuttomiin toimiin työn tarjoamiseksi ei kuitenkaan tarvitse taa, onko sillä tarjota työntekijälle työtä irtisanomisen vaihto­ ryhtyä. ehtona. Henkilöperusteista irtisanomista koskevassa tapauksessa Työsopimuslaissa työntarjoamisvelvollisuus on liitetty KKO:2017:27 korkein oikeus katsoi, että irtisanoessaan vien- nimenomaisesti vain työsopimuksen irtisanomistilanteisiin. Vii- tipäällikön jälleenmyyjien tyytymättömyyden ja yhteistyöstä meisimmässä työntarjoamisvelvoitetta koskevassa ratkaisus- kieltäytymisen vuoksi työnantajan olisi tullut huolellisesti selvit- saan KKO:2017:55 korkein oikeus on kuitenkin laajentanut tää, olisiko irtisanominen ollut vältettävissä tarjoamalla vien- työntarjoamisvelvollisuuden soveltamisalaa tietyissä tilanteissa tipäällikölle muita tehtäviä. Korkeimman oikeuden mukaan myös määräaikaisiin työsopimuksiin. Korkein oikeus katsoi, tässä tapauksessa vientiä ja myyntiä koskevien työtehtävien että työvoimatarpeen ollessa pysyvä työnantajalla on työn- järjestely muun työn tarjoamiseksi vientipäällikölle ei ollut tarjoamisvelvollisuus myös silloin kun lailliset toistuvat määrä­ työnantajan kannalta liiketaloudellisesti tai muusta syystä koh- aikaisuudet päättyvät. Jatkossa myös määräaikaisten työsopi- tuutonta, siten työnantajan olisi tullut järjestellä uudelleen työ- musten laillisen ketjuttamisen päättyessä työnantajan tulee siis tehtäviä täyttääkseen muun työn tarjoamisvelvoitteensa. Koska arvioida, onko työvoiman tarve ollut pysyvää ja mikäli näin työntarjoamisvelvollisuutta ei ollut huolellisesti selvitetty, kor- on, olisiko työntekijä sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin kein oikeus katsoi, ettei työnantajalla ollut asiallista ja paina- tehtäviin. vaa syytä irtisanoa vientipäällikön työsopimusta. n JUHA KUJALA ANNE PETÄJÄNIEMI-BJÖRKLUND JANI PITKÄNEN HEIKKI TUOMELA 5/2017 HR viesti 35