HR viesti 5/2017 - Page 34

Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TEKSTI: HENNI HOKKANEN TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Mitä työntarjoamisvelvollisuus taloudellisten ja tulle työntekijälle. Työntarjoamisvelvollisuutta ei siis ole rajoi- tuotannollisten irtisanomistilanteiden yhteydessä tettu alueellisesti. Mikäli työnantaja käyttää henkilöstöasioissa käytännössä tarkoittaa ja mikä tulkinnassa nyt on tosiasiallisesti määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai yhtei- korkeimman oikeuden tuoreen oikeuskäytännön sössä, työnantajan on selvitettävä, voiko hän täyttää työntar- perusteella muuttunut? joamisvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista Ennen kuin työsopimus irtisanotaan, työnantajan tulee selvit- määräysvallassaan olevista yrityksistä tai yhteisöistä. Käytän- tää, voidaanko irtisanominen välttää tarjoamalla työntekijälle nössä työnantajien mahdollisuudet tarjota muuta työtä vaihte- muuta työtä. Jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa levat suuresti esimerkiksi työnantajayritysten koosta riippuen. toisiin tehtäviin, työnantaja ei saa irtisanoa työntekijän työso- Tarjottavalla muulla työllä tarkoitetaan avoinna ole- pimusta taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. vaa uutta työtä. Työnantajalla ei ole velvollisuutta eikä edes Työntarjoamisvelvollisuuden täyttääkseen työnantajan on oikeutta järjestellä töitä siten, että joku toinen työntekijä jou- tarjottava työntekijälle ensisijaisesti hänen työsopimuksensa duttaisiin irtisanomaan tai siirtämään muihin töihin työsopi- mukaista työtä vastaavaa työtä. Jos tällaista työtä ei voida tar- muksensa ehtojen vastaisesti. Viimeaikaisen oikeuskäytännön jota, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, perusteella työntarjoamisvelvoitteen täyttäminen saattaa kui- ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnanta- tenkin edellyttää työnantajalta myös erityisiä työtehtävien jär- jan on myös järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtä- jestelyjä. vien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopi- Ensisijaisesti tarjottavan muun työn tulisi olla pysyvään japuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuulli- työllistymiseen johtavaa työtä. Taloudellisia ja tuotannollisia sena. irtisanomistilanteita koskeneissa ratkaisuissa KKO:2017:38 Mikäli työntekijän työsopimuksen mukaista työtä taikka ja KKO:2017:39 korkein oikeus kuitenkin jälleen vahvisti sen, muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan että työnantajan on tarjottava myös määräaikaista tai osa- vastaavaa työtä on olemassa, sitä on tarjottava irtisanomis­ aikaista työtä, mikäli pysyvää ja kokoaikaista työtä ei ole tar- uhan alaiselle työntekijälle. Työnantaja ei voi välttää työn­ jolla. Korkeimman oikeuden mukaan irtisanottavalle on tar- tarjoamisvelvollisuuttaan vetoamalla siihen, että uusi työntekijä jottava määräaikaista työtä, jollei tarjolla oleva työ