HR viesti 5/2017 - Page 29

terveydellisiä riskejä omaaville työntekijöille kohdistetaan ” Eniten tetaan henkilökohtaista valmennusta 6–11 kuukauden ajan, minkä aikana heille tarjotaan ohjausta tapaamisten ja puhe- linsoittojen muodossa. Lisäksi heille annetaan mukana kulke- vat terveyden omaseurantavälineet. Artikkelin mukaan vuosina 2010–2014 noin kolmasosa alkukartoitukseen osallistuvista henkilöistä kuului tähän ryhmään. Paremmassa kunnossa oleville tarjotaan mahdollisuutta osallistua ryhmämuotoiseen ohjaukseen. Ohjelman piirissä on koko Stora Enso Metsän henkilöstö, mutta osallistuminen esimerkiksi alkukartoitukseen on vapaa- henkilökohtaista ehtoista. Alkukartoitukseen osallistui 90% henkilöstöstä ja pal- valmennusta. toitukseen. veluihin saa osallistua, vaikka ei olisikaan osallistunut alkukar- Perinteisissä työhyvinvointiohjelmissa toimenpiteitä suun- nataan vain niille, joilla ovat suurimmat terveyteen liittyvät ris- kit, sillä heidän kohdallaan on saavutettavissa suurimmat sääs- töt sairauskuluissa. Antti Äikäs pitää tätä lähestymistapaa haasteellisena. ”Meidän kartoituksessa joka kolmannella työntekijällä todettiin useampia terveysriskejä. Jos palveluita tarjottaisiin vain riskiryhmille, enemmistö jäisi ohjelman ulkopuolelle.” Tästä syystä Stora Enso Metsän hyvinvointiohjelma tarjoaa palveluita myös hyväkuntoisille. Väitöstutkimusartikkelin mukaan ohjelmassa suunniteltiin vuosille 2009–2014 73 erilaista toimenpidettä, joista toteutui suunnitellusti 59 eli noin 80 prosenttia. Tätä voi pitää erittäin hyvänä määränä. ”Kaikki menee harvoin suunnitellusti. Jos toteuttamisessa päästään yli 60 prosentin tasoon suunnitelluista toimenpi- teistä, niin silloin ohjelma jalkautuu ainakin siinä määrin, että saavutetaan tavoitteen asettamia hyötyjä”, Äikäs toteaa. Hyvinvointia mittaamaan Paraniko terveys niillä, jotka saivat yksilöllistä ohjausta? Antti Äikäs vastaa naurahtaen, että se on vasta seuraavan artikke- lin aihe. Jotain hän voi paljastaa jo nyt. ”Olen tehnyt sellaisen tutkimushavainnon, että usea työnte- kijä on tehnyt elämäntapamuutoksen ja alhaisemman terveys- ohjelma sta väitöskirjatutkimusta. Sen ensimmäisiä tuloksia julkaistiin väitöstutkimusartikkelissa yhdysvaltalaisessa ver- taisarvioidussa Journal of Occupational and ­Environmental Medicine -lehdessä elokuussa. Artikkeli keskittyy vuosina 2010–2014 kerättyihin tuloksiin. Hyvinvointiohjelma koostuu terveyden alku- ja välikartoi- tuksista sekä erilaisista kohdennetuista palveluista. Teemoina ohjelmassa ovat elämäntapamuutos, arjen hallinta, ravitse- 4eventin hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs tekee mus, uni, stressi ja palautuminen. Alkukartoituksen perusteella henkilöstö jaetaan kolmeen ryhmään terveyskunnon perus- teella. Eniten terveydellisiä riskejä omaaville työntekijöille kohdis- 5/2017 HR viesti 29