HR viesti 5/2017 - Page 25

kuin yksityishenkilöt voivat hankkia oppia helposti ja luotetta- vasti saman katon alta. Palvelun käyttäjiä on jo yli 500:sta organisaatiosta ja kuu- kausittaisia Oppia.fi-palvelussa vierailijoita on yli 30  000. Kansakunnan kohtalonkysymys Petri Väyrysen mukaan elinikäiselle oppimiselle ei jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ole olemassa vaihtoehtoa, jos halu- taan varmistaa kansakunnan kriittinen osaaminen nyt ja tule- vaisuudessa. Hänen mukaansa sekä yksilön hyvinvointi, että ” Oppiminen ei voi olla yhdestä puusta veistetty juttu. elinkeinoelämän menestys pohjaavat viime kädessä oppiviin, osaaviin ihmisiin. Oppiminen sen sijaan ei voi olla yhdestä puusta veistetty ”Halusimme lähteä mukaan Suomi100tonnia-hankkee- juttu, vaan sen täytyy elää ja kasvaa ihmisten ja yritysten tar- seen, koska työntekijöiden on ratkaisevan tärkeää kouluttaa peiden mukaan. Tämän vuoksi satavuotishankkeessa on haettu ja kehittää itseään tänä päivänä. Haluamme kannustaa kaik- mahdollisimman leveätä rintamaa ja rikasta koulutustarjontaa. kia pitämään oma osaamisensa ajan tasalla. Yrityksissä saat- Aihepiirejä onkin laidasta laitaan itsensä johtamisesta ja ajan- taa myös olla hyvinkin niukka koulutusbudjetti, joten tarvit- käytön hallinnasta ison organisaation kehityshaasteisiin. tava oppi on haettava muualta kuin työnantajan kautta”, Pih- ”Suomi100tonnia-hankkeessa meillä on tällä hetkellä 26 yrityskumppania ja lisää on tulossa”, kertoo Väyrynen. laja kuvailee. Henkilöstöjohtamisessa on käyttöä kolmen tunnin ”pomon pakki” -koulutukselle etenkin pk-yrityksissä, joissa HR-asiat Pakki täynnä tietoa eivät välttämättä ole oikein kenenkään päävastuualue. Pih- Careerjoy HR Services Oy on yksi tempaukseen osallistuvista laja tietää tapauksia, joissa sadan ihmisen firmassa ei ole vas- yrityksistä. Toimitusjohtaja Kristiina Pihlaja kertoo, että yritys tuullista HR-ammattilaista laisinkaan. ”Saatetaan ajatella, että tarjoaa ’Pomon pakki henkilöstöjohtamisessa’ -moduuleita joh- henkilöstoasiat ovat viime kädessä toimitusjohtajan heiniä”, tamisesta. Yksi hakemus on jo tullut ja hyväksytty. hän toteaa. Oppimisen verkkokauppa Oppia.fi:n Petri Väyrynen sanoo että satavuotishankkeessa on haettu mahdollisimman leveätä rintamaa ja rikasta koulutustarjontaa. Aihepiirejä onkin laidasta laitaan aina itsensä johtamisesta ja ajankäytön hallinnasta ison organisaation kehityshaasteisiin asti. 5/2017 HR viesti 25