HR viesti 5/2017 - Page 19

Vasemmalta lähtien HR4:n toimitusjohtaja Jarmo Lönnfors, Senior Consultant Sari Leskinen ja tutkimusjohtaja Teemu Putto. tai kahdesta ihmisestä, tämä yhtälö ei ole mitenkään helppo. Rekrytoinnin, osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin kal- taiset ”perusjutut” vievät helposti kaikki päivän tunnit, ja vuo- ropuhelu johdon kanssa jää vähiin. ”Tästä huolimatta HR:n tahtotilana on oltava se, että strategisiin kysymyksiin päästään kiinni.” Tutkimustuloksista paljastuu myös, että toimintakulttuurin kehittäminen on keskeinen haaste monessa organisaatiossa. ” Yrityksen toimintakulttuuri on näkymätön asia, joka silti vaikuttaa niin moneen asiaan. Kyselyn mukaan vain 39 %:ssa organisaatioista toimintakult- tuuri kannustaa työntekijöitä ottamaan oma-aloitteisesti vas- tuuta myönteisen asiakaskokemuksen tuottamisesta. Vajaassa Kulttuuri nousee kolmanneksessa (29 %) vastaajaorganisaatioista toimintakult- Vastaajista 59 % oli samaa mieltä siitä, että henkilöstökokemus tuuri ei vielä edistä työntekijöiden oma-aloitteisuutta asiakas- on asiakaskokemuksen kannalta tärkein tekijä. Henkilöstökoke- kokemuksen parantamisessa. muksen tavoitteina korostuivat merkityksellinen työ, kehittymisen 5/2017 HR viesti 19