HR viesti 5/2017 - Page 33

TYÖTURVALLISUUS­ KULTTUURI OSANA ORGANISAATION ARKEA TEKSTI: TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Timo Jarmas on erikoistunut työoikeuteen ja riitojen ratkaisuun. Hän kuuluu Eversheds Asianajotoimisto Oy:n työoikeusryhmän vetäjiin. Timolla on pitkä kokemus työ- ja virkamiesoikeudellisista prosesseista yleisissä tuomioistuimissa ja hallinto-oikeuksissa. Hänen asiantuntemuksensa kattaa yritystoiminnan uudelleenjärjestelyihin, yhteistoimintamenettelyyn, johtaja- ja työsopimuksiin sekä työehtosopimusten soveltamiseen ja vaihtamiseen liittyvät kysymykset. Hän neuvoo kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita vaativissa työoikeudellisissa kysymyksissä. Timo pitää koulutuksia, luentoja ja seminaariesityksiä työoikeudesta. Työturvallisuuskulttuuri voidaan määritellä organisaation tah- Samoin kuin työyhteisöt, työprosessit, tavat ja käytän- doksi ja kyvyksi ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on, nöt, myös työn vaarat ja haitat ovat erilaisia eri toimialoilla. millaisia riskejä työhön ja toimintaan liittyy ja miten niitä on Tästä johtuen myös työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin pai- mahdollista ehkäistä sekä tahdoksi toimia turvallisesti ja turval- nopisteet sekä työsuojelutoiminta ovat erilaisia alasta riip- lisuutta edistävästi. Perustan turvalliseen toimintaan työ­paikalla puen. Näin myös yritysten työturvallisuuskulttuureissa on antaa työturvallisuuslainsäädäntö. Työturvallisuuslaki on luon- huomattavia eroja. Siinä missä rakennusalall a työturvalli- teeltaan ennaltaehkäisevä, ja sen tavoitteena on suojella työn- suuskulttuurin painopisteenä voi olla työmenetelmien ja -väli- tekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä koko työuran ajan neiden turvallisuus sekä fyysisten kuormitustekijöiden vähen- sekä ehkäistä tapaturmien, ammattitautien ja muiden työolo- täminen, voi toimistotyöhön painottuvassa organisaatiossa suhteista johtuvien terveyden haittojen syntymistä. Työturvalli- työturvallisuuskulttuuri muodostua pääasiassa psykososiaa- suuden tulee kuitenkin jo itsessään olla työyhteisössä sellainen listen kuormitustekijöiden vähentämisestä. Alalla kuin alalla arvo, jonka tavoitteleminen motivoi henkilöstöä ja ohjaa sen työn kuormitustekijät ovat kuitenkin aina kytköksissä työ- toimintaa, eikä vain pakolliseksi säädetty toiminto. Hyvässä hön tai työoloihin riippumatta siitä, minkälaisessa organi- turvallisuuskulttuurissa onkin kyse ensisijaisesti siitä, että turval- saatiossa työtä tehdään. Yrityksen työturvallisuuskulttuurin lisuudesta välitetään aidosti, toimintaan liittyviä vaaroja pyri- kautta yrityksen tulisikin pyrkiä hahmottamaan nimenomai- tään ymmärtämään ja ennakoimaan ja turvallisuus ymmärre- sesti oman organisaationsa riskit ja pyrkiä varautumaan nii- tään kokonaisvaltaisesti. Työturvallisuuskulttuuri on ilmiö, johon hin. Toimivan työturvallisuuskulttuurin luomisessa tarvitaan- voidaan vaikuttaa ja myös pystytään vaikuttamaan. kin sekä tietoa että käytännön työtä, mutta myös esimerkin Työympäristön kehittämisessä ja ylläpitämisessä tärkeää voimaa. on johdon ja henkilökunnan sitoutuminen kaikilla tasoilla. Yri- Toimivimmillaan yrityksen työturvallisuuskulttuuri on tyksen työturvallisuuskulttuuri muodostuu yrityksen toimintaperi- integroitunut osaksi organisaatiokulttuuria, jossa turvallisuu- aatteista, joista heijastuvat sen normit, olettamukset, odotukset teen liittyvät arvot ja perusoletukset ovat työturvallisuutta ja ja perusarvot. Työturvallisuuskulttuuri on siten yrityksen arvo- sitoutumista korostavia. Aidosti korkeatasoisesta työturval- jen ja asenteiden mukainen toiminta- ja johtamistapa, joka on lisuuskulttuurista on kyse vasta silloin, kun jokainen työn­ yrityksessä vakiintunut käytännöksi. Yritys voi esimerkiksi julis- tekijä tekee omavalvontaa ja turvallisuutta edistäviä ratkai- tautua nollatoleranssi-linjaiseksi jonkin negatiivisena asiana suja osana jokapäiväistä työtään eikä vain pelkästään yllät- pidetyn toiminnon suhteen, mikä ilmentää yrityksen päättä- tävässä hätätilanteessa pakon sanelemana. Kun työsuojelu väistä suhtautumista työturvallisuuteen ja työhyvinvoinnin kehit- on osa jokapäiväistä työntekoa, on helppo luoda työsuojelu- tämiseen. käytäntöjä, joita myös noudatetaan. n 5/2017 HR viesti 33