HR viesti 5/2016 - Page 37

HENNI HOKKANEN TARU HYVÄRINEN PEKKA JÄNTTI KARI KANNALA määräaikainen työsuhde saisi kuitenkin olla enintään vuoden tää puolta määräaikaisen työsuhteen kestosta tai kuutta kuu­ mittainen. Osapuolet voisivat sopia myös enintään kolmesta kautta. lyhyem­mästä määräaikaisesta sopimuksesta, joiden yhteen­ Kolmas muutos olisi takaisinottovelvollisuuden kestoajan laskettu kesto ei kuitenkaan saisi ylittää yhtä vuotta. Määrä­ lyhentäminen yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. aikaisten työsopimusten välillä voisi olla keskeytyksiä tai jopa Mikäli työsuhde olisi jatkunut sen päättymiseen mennessä kes­ perustellusta syystä tehty määräaikainen työsopimus. Ilman keytyksettä 12 vuotta, takaisinottoaika olisi kuitenkin kuusi perusteltuja syitä uusitun määräaikaisen työsopimuksen tulisi kuukautta. Takaisinottovelvollisuuden sisältöön ei ehdoteta kuitenkin alkaa vuoden kuluessa ensimmäisen määräaikai­ muutoksia, joten työnantajan olisi edelleen tarjottava työtä sen työ­sopimuksen alkamisesta. Jos esimerkiksi puolen vuoden taloudellisin ja tuotannollisin irtisanomisperustein tai saneera­ pituinen määräaikainen työsopimus alkaisi 17.2.2017, voisi usmenettelyn yhteydessä irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoi­ uuden puolen vuoden pituisen määräaikaisen työsopimuksen mistosta edelleen työtä hakevalla entiselle työntekijälleen, jos tehdä alkavaksi viimeistään 16.2.2018. Tällöin jälkimmäi­ hän tarvitsee työntekijöitä takaisinottovelvollisuuden ollessa nen sopimus olisi alkanut vuoden kuluessa ensimmäisen sopi­ voimassa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irti­ muksen alkamisesta ja sopimusten yhteenlaskettu kokonais­ sanottu työntekijä oli tehnyt. kesto olisi yksi vuosi. Tarkoituksena on uudistaa ainoastaan määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytyksiä. Näin Onko työlainsäädäntöön tulossa vielä ollen uudistus ei siis poistaisi työnantajan velvollisuutta tarjota muitakin uudistuksia? lisätyötä palveluksessa oleville osa-aikaisille, lomautetuille tai Työsopimuslain muutoksen lisäksi työlainsäädäntöön on takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville työntekijöille. vireillä useita muitakin muutoksia. Muun muassa työnanta­ Toinen merkittävä muutos olisi koeajan enimmäispituu­ jalle perhevapaista aiheutuvia vanhemmuuden kustannuksia den pidentäminen neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen. ehdotetaan tasattavaksi 2  500 euron kertakorvauksella. Tukea Lisäksi työnantajalle annettaisiin mahdollisuus pidentää koe­ maksettaisiin työnantajille, jotka maksavat työ- tai virkaehtoso­ aikaa, mikäli työntekijä on ollut koeaikana työkyvyttömyy­ pimuksen taikka työsopim Z[\\Y[H[XH[00[ZH\]\X[[H\Hp0 Y[\Z]\‚Z[0]Z]Y[H0]^\ܘZZ]Y[ZZ[K\HY[\H]Z]\H]Z[p]]0^^\HZH\]\XZZZ[Y[]Z[\K]0pHZH\\ZHۈ\0][B\]0HXZ[HZ]]XH [[\\0]0[00YH]Z]]H[[0]^\ܘZZ]Y[[XHH]0[H^p\[ژZۈ\]\X\0][Z[]ZpBH\\]H[00[ZHZ^[p[]ZY[Y[0BZ[[[\\0]p\]Y\KXZZHZHZ][X[]pBY[pZ[\H0]^\ܘZZ]Y[[Y\H]H[00\H]]XX]\\Hp]]0^^Y[ZH\]\XZZڙ[ [XH[[ZZZ\[p훝ZZ0\\0\\Y[KX[p훘[Z[\H[[]]]HXZ[]pBpZ\KZZ\[]ZY[]]]Z\[\H\[0ۂZ\\Hp훝ZZH[[Z[XZZH]]][00^KpB]^pp0^^\0]ZZ]Y[[[[p\\ۈZ[BZ[ۘZ\]]\Y[][0ZHZ][X[Z\H[]0B0Z[[ L 0]0 0]0THTSSSHU0QSRKP唒SSHUSǨ MY\H ‚