HR viesti 5/2016 - Page 34

KUVA: BO STRANDEN NÄKÖKULMA Kirsi Kallio Flowbox Oy www.flowbox.fi FL Kirsi Kallio toimii viestinnän ja oppimisen asiantuntijana videoalustaratkaisuja tuottavassa Flowbox Oy:ssa. Hänellä on pitkä kokemus työelämän kehittämiseen liittyvistä opetus-, tutkimus- ja konsultointitehtävistä. VIDEOTA HYÖDYNTÄMÄLLÄ SÄÄSTÖÄ JA LAATUA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Videolla tehoa oppimiseen ollen ketterä organisaatio reagoi muutoksiin osallistamalla Video on osaamisen kehittämisen uusi megatrendi. Perintei­ koko yhteisön tulevien osaamistarpeiden määrittelyyn. Täl­ seen kurssitukseen verrattuna, videomuotoinen kouluttaminen laista osaamisen yhteiskehittelyä voi toteuttaa esimerkiksi pyy­ säästää rahaa ja vaivannäköä. Digitaalisille videoalustoille tämällä työntekijöitä videoimaan asiakasrajapinnalla kohdat­ ladatut opetuskokonaisuudet kohdentuvat eri henkilöstöryh­ tuja ongelmallisia tilanteita. Mobiiliteknologiaa ja kehittyneitä mien tarpeisiin, ja videoiden opiskelu joustaa sekä ajan että videoalustaratkaisuja hyödyntäen uudet ilmiöt tulevat vaivatto­ paikan suhteen. Videoiden tuottamisessa on mahdollista masti näkyväksi koko yhteisölle. hyödyntää eri asiantuntijoiden verkostoa, ja vähentää siten päällekkäistä työtä. Videoiden hyödyntämisen suorat kustannussäästöt on Osaamisen kehittämisen laatu Mitä sitten tarkoittaa laatu osaamisen kehittämisessä? Laatu helppo laskea, mutta organisaatiolle arvoa luo myös uuden­ on muuttuva määre, joka riippuu tavoiteltavan toiminnan lainen tapa oppia. Toisin kuin koulutustilaisuuden puhut­ motiivista. Osaamisen kehittämisen menetelmät (perinteinen tuun asiasisältöön, videolla esitettävään asiaan voi myöhem­ koulutus, videomuotoinen oppiminen) ovatkin aina alisteisia min palata. Lisäksi videolla havainnollistuvat asiat, joita on tavoitelluille päämäärille. muutoin vaikea nähdä (esim. hidastukset) tai vaikea sanoin kuvailla (esim. autenttiset työtilanteet). Jos työntekijöiden toivotaan omaksuvan nopeasti jokin sel­ keä työtehtävien kannalta oleellinen kokonaisuus (esim. uudet tietokoneohjelmistot), voi osaaminen kehittyä laadukkaimmin Osaamista yhteiskehitellen yksilölliseen tahtiin opiskellen ICT-aiheisessa opetusvideopalve­ Videota hyödyntämällä ei tehosteta vain jo olemassa olevia lussa. Jos taas kehitetään jotakin yhteistä työtoiminnan proses­ osaamisen kehittämisen prosesseja kuten henkilöstön kou­ sia, vaikkapa tuotteiden esillepanoa, voidaan videoalustalla luttamista. Sen sijaan videoiden ja erityisesti niitä tukevien tehokkaasti jakaa ja analysoida yhdessä videoituja esimerk­ digitaalisten alustojen avulla on mahdollista uudistaa koko kejä eri myymälöiden esillepanoista. osaamisen kehittämisen konseptia. Osaamisen kehittämisen perinnettä on jo (liian) pitkään Aina osaamisen kehittämisen tavoitteet eivät kuitenkaan ole selkeitä. Tilanne on tällainen, kun kysymys ei enää kuulu, ohjannut massatuotantomaisen teollisen työn malli. Mas­ teemmekö asiat oikein vaan teemmekö ylipäätään oikeita satuotannolle ominaista on nähdä osaamisen kehittämisen ­asioita. Tämän kysymyksen ratkaisu edellyttää koko yhteisön tuottaja ja sen kuluttaja erillisinä toimijoina. Esimiehet ja HR- osallistavaa strategista kehittämistoimintaa, joka onnistuu var­ asiantuntijat ikään kuin tuottavat osaamista muulle henkilös­ masti laadukkaimmin yhdistelemällä sekä perinteisiä mene­ tölle määrittelemällä osaamisen tarpeet ja paketoivat ne val­ telmiä että hyödyntämällä uusien digitaalisten ratkaisujen miiksi sisällöiksi, jotka sitten yksittäiset työntekijät omaksu­ ­tarjoamia mahdollisuuksia. vat. Osaamisen kehittämisen laadukkuuden kannalta oleellista Useimmiten signaalit tulevista markkinamuutoksista onkin kyky tulkita kulloisiakin osaamisen kehittämisen tarpeita todentuvat ensin asiakasrajapinnalla työskentelevien arjessa ja ymmärtää eri välineiden sekä menetelmien mahdollisuudet ja vasta myöhemmin HR-asiantuntijoiden toimistossa. Näin täyttää nämä tarpeet. n 34 HR viesti 5/2016