HR viesti 5/2016 - Page 30

halua aina vain päästä helpolla työelämässä. KUVA: VAASAN YLIOPISTON VIESTINTÄ ” Eivät ihmiset Psykologi Lilli Sundvik on hyvin tietoinen kompleksitee­ tin mukanaan tuomista ongelmista. Hänen mukaansa työelä­ mässä ja organisaatioissa on ”koko ajan sekavampaa”, jol­ loin etsitään herkästi jonkinlaisia patenttilääkkeitä vaivoihin. Ihannemaailmassa joka vitsaukseen on yksi tietty ratkaisu, mutta Sundvik toteaa, että diversiteetti on valttia tässäkin. ”Tutkimusten mukaan kompleksisiin pulmiin on hyödyllistä soveltaa monia, rinnakkaisia ratkaisuja. Se toimii itse asiassa yllättävänkin hyvin.” Virtaviivaisesti tuloksiin Ja tietenkin: aina kun on mahdollista yksinkertaistaa ja selkeyt­ tää, näin kannattaa tehdä. Esimerkiksi koulutuksessa pitäisi olla ohjenuorana, että simppeli on hyvästä – eikä selviä asi­ oita kannata lähteä taivuttelemaan mutkalle huvin vuoksi. ”Toinen asia organisaatioissa on sitten se, että kukaan ei ole yksin viisas. Tarvitaan yhteistyötaitoja ja sosiaalisia tai­ Dosentti Harri Raisio Vaasan yliopistosta sanoo että johtajilla on kova tuska siitä, että he eivät saa pirullisia ongelmia kuriin. Vastaus ei kuitenkaan ole insinööritieteiden mukainen vaan pikemminkin zenbuddhalaisuudesta lainaava: johtajan pitää vain hyväksyä se, että näin maailma vain toimii, eikä kapinointi auta. toja, jotta voidaan toimia yhdessä kompleksiteetin ratkaise­ miseksi.” Sundvikin mukaan tiedon jakaminen on ratkaisevan tär­ vasti kykyyn innovoida, mikä puolestaan korreloi tuottavuuden keää: tiimit ja verkostot tulee valtuuttaa jakamaan tiedon­ kanssa. Työelämän ”high performer” taas nauttii tuhdista tili­ jyviään ja toimimaan aktiivisesti kaikilla rintamilla. Mutta onko pussista. kompleksiteetti sitten vain paha asia? – Sundvik katsoo, että kompleksiteetissä on puolensa: ”Eivät ihmiset halua aina vain päästä helpolla työelä­ mässä. Monia motivoi se, että heitä haastetaan ja he pääse­ vät ratkomaan monisyisiä ongelmia”, hän toteaa ja lisää, että Professori Peer Edererin LLLight in Europe -tutkimus antaa kuitenkin toivoa kaikille: kompleksiteettitaitojaan pystyy kehit­ tämään meistä jokainen ja pitkän työura