HR viesti 5/2015 - Page 57

HENRY – KETTERÄ 25-VUOTIAS JOLLA ON KOKEMUSTA TYÖELÄMÄSTÄ SAMAN VERRAN HENRY viettää juhlavuotta työn merkeissä. 24.11.2015 tosin työkalu palvelee HENRYn jäsenten osaamisen tunnistamista ja myös juhlitaan ja kaikki HR-ammattilaiset on kutsuttu viettä- jakamista sekä asiantuntijuuden näkyväksi tekemistä. mään merkkipäivää Uudista ja Uudistu ‑tapahtumaan. Tapah- Uuden tiedon jäsentämisen tueksi henryläisille on tulossa tumassa kuullaan korkeatasoisia puheenvuoroja ja yhden päi- myös verkko-oppimisympäristö, jossa on tiiviisti esitettyä tietoa vän odotetuimmista puheenvuoroista esittää Harvardista pai- HR-ammattilaisia kiinnostavista teemoista työoikeudesta työhy- kalle kutsuttu professori William Kerr. William on tutkinut mm. vinvointiin ja kaikesta siltä väliltä. Myös verkko-oppimisympä- yrittäjyyttä, innovaatioita, maahanmuuttoa sekä globaaleja työ- ristö on valittu nimenomaan silmälläpitäen jäsenistön tarpeita markkinoita. Tällä kertaa William tarjoaa meille näkemyk­siään – vaativasta työstä ja niukasta vapaa-ajasta johtuen oman nimenomaan digitaalisuuden myötä muuttuviin globaaleihin osaamisen kehittämiseen täytyy voida käyttää aikaa jousta- työmarkkinoihin. vasti silloin kun se omaan aikatauluun sopii. 25-vuotias HENRY on lähtenyt uudistamaan toimintaansa HENRYn tavoitteena on olla verkostojen verkosto – sekä ja syyt ovat samat kuin missä tahansa organisaatiossa: talous- omille jäsenille mutta yhä enemmän myös muiden ammatil- tilanne on haasteellinen, toimintaympäristö muuttuu ja vanhat listen verkostojen jäsenille, joiden kanssa löytyy yhteisiä kiin- aikanaan hyviksi todetut toimintamallit vaativat muutosta. Digi- nostuksen kohteita. Myös kohtaamismahdollisuuksia henryläi- taalisuus ja sähköiset palvelut ovat työlistalla myös ­HENRYssä. sille on tarjolla entistä enemmän: HENRY on laajentanut toi- Kuluneen vuoden aikana jäsenille maksuttomien aamuseminaa- mintaansa maakunnissa ja uusina alueina starttaavat Joensuu, rien tarjontaa on lisätty merkittävästi ja osa niistä on toteutettu Lappeenranta ja Rovaniemi. Tavoitteena on paremmin kattaa myös webinaareina. Webinaarit käynnistettiin, jotta ­HENRYn eri maantieteelliset alueet koko Suomessa ja mikäli innostu- jäsenet