HR viesti 5/2015 - Page 50

SITEERATEN SELKÄRANKA Palstan aiheena on työterveys. Hyvin suunniteltu avotoimisto parantaa työhyvinvointia ja työtehoa Työterveyslaitoksen tutkimuksessa tyytyväisyys työympäristöön, työhyvinvointi ja suoriutuminen työssä parantuivat merkittävästi avotoimistossa, kun suunnittelussa huomio kiinnitettiin toimistoympäristöön kokonaisuutena. Toimistoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon toimiston akustiikan ohella myös tilojen lämpötila ja ilmanvaihto. Avotoimistojen perinteiset haasteet, kuten puheäänet ja työrauhan puute, tunnetaan yleisesti. Tutkimuksissa avotoimistojen olosuhteita, kuten lämpötilaa ja akustiikkaa, tarkastellaan usein erillisinä tekijöinä, mutta oikeassa toimistoympäristössä ne kaikki vaikuttavat samanaikaisesti. Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa toimistojen keskeisiä olosuhteita, akustiikkaa, lämpötilaa ja ilmanvaihtoa tutkittiin samanaikaisesti. Tutkimuksen mukaan huonosti suunnitellussa avotoimistossa suoriutuminen laski jopa 7 % siitä, mihin samat henkilöt keskimäärin pystyivät hyvin suunnitellussa avotoimistossa. ”Huonosti suunnitelluissa toimistoissa suoriutuminen Työurat pidemmiksi? – Työoloihin syytä kiinnittää huomiota laski erityisesti työmuistin toimintaa, jolla on työssä suoriutumisen kannalta keskeinen rooli”, kertoo tutkija Johanna Varjo Työterveyslaitoksesta. Tutkimukseen osallistuneiden omat kokemukset tutkituista olosuhteista vahvistivat työtehosta saatuja Ikääntyvien työntekijöiden työ- tuloksia. Työympäristö kokonaisuudessaan koettiin olosuhteisiin ja työn kuormitta- positiivisemmaksi avotoimistossa, jossa akustiset ratkaisut vuuteen on syytä kiinnittää erityistä huo­miota, mikäli työuria halu- vaimensivat tarpeettomien puheäänten erotettavuutta, taan pidentää loppupäästä, osoit- tilojen lämpötila oli neutraali ja ilmanvaihto riittävä. taa Helsingin yliopistossa tehty tut- Sen sijaan huonosti suunnitellussa avotoimistossa kimus. Työoloilla on suuri vaikutus ikääntyvän työntekijän terveyteen kuormittuneisuutta ja vireystilan laskua raportoitiin ja toimintakykyyn. Iän myötä toimin- enemmän. Lisäksi oireita, kuten päänsärkyä ja takyky väistämättä pikkuhiljaa heik- huonovointisuutta, raportoitiin määrällisesti enemmän, kenee, mutta työoloja parantamalla toimintakyvyn heikkenemistä voi- vaikka koetut oireet olivatkin pääosin lieviä. daan hidastaa – ja toisaalta, epäsuotuisat muutokset työoloissa voi- Tutkimus on julkaistu vat johtaa toimintakyvyn nopeaan Journal of Environmental Psychology -lehdessä: heikkenemiseen. http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvp.2015.08.001 48 HR viesti 5/2015