HR viesti 5/2015 - Page 30

NÄKÖKULMA Petri Kahisalo Director, HRM solutions Mepco Oy www.mepco.fi Kirjoittajan mielestä hyvä HRM-järjestelmä on koko organisaation, ei vain esimerkiksi palkkahallinnon, HR-osaston ja esimiesten työkalu. HR-JOHTAJA, NÄIN TEET ESIMIESTENNE ARJESTA HELPOMPAA HR-johtajan yksi keskeisistä tehtävistä on tehdä esimiesten suoraan järjestelmään, oli hän sitten konttorilla tai kotiko- työstä mahdollisimman helppoa ja tehokasta. Organisaation neella. Tieto on yhdessä paikassa, kerralla oikein ja heti esi- käyttämä HRM-järjestelmäkokonaisuus voi joko helpottaa tai miehen käytettävissä. Näin HRM-järjestelmä kutistaa esimiehen hankaloittaa tätä tehtävää. käyttämän työajan tunneista minuutteihin. Mihin esimiesten aika organisaatiossanne kuluu? Esimiehelle tarvittava tieto tehokkaasti On esimiestyötä, joka tukee yrityksen tavoitteiden toteutumista. Esimiehellä pitää olla helposti saatavissa se tieto, jonka hän Sitä kutsutaan lyhyesti johtamiseksi. tarvitsee johtaakseen alaisiaan organisaation asettamien Tämän lisäksi esimiesten pöydille putoaa paljon työtä, joka tavoitteiden toteuttamiseksi. Huonosti toimiva ja hajanainen tie- ei oikeastaan ole esimiestyötä: työtuntien ja poissaolojen kir- tojärjestelmäkokonaisuus lisää esimiehen tuskaa, kun hänen jaaminen tai tarkistaminen, palkanmaksuun liittyvät asiat ja tarvitsemansa tieto on ripoteltu eri järjestelmiin. Tämä tietää kaikki muu hallinnollinen työ. usein runsaasti käsityötä ja inhimillisiä virheitä. Tähän työhön käytetty aika ei maksa itseään takaisin. Se ei Hyvä tietojärjestelmä edesauttaa johtamiseen tarvittavan tue yritysten kasvua, henkilöstön osaamisen kehittymistä tai työ- tiedon löytymistä ja säästää työaikaa varsinaiseen esimiestyö- hyvinvointia. Se aika on pois esimiesten omista työtehtävistä hön sekä muihin asiantuntijatehtäviin. sekä tietenkin siitä oikeasta esimiestyöstä, johon varattu aika on lähes aina muutenkin kortilla. Tuppaavatko esimerkiksi kehityskeskusteluissa sovitut tavoitteet unohtumaan? HRM-järjestelmässä tiedot yhteisesti sovituista asioista ovat helposti saatavilla, mikä tekee seurannasta HRM-järjestelmä esimiesten arjen apurina ja sitoutumisesta helpompaa sekä esimiehelle että alaiselle. Yksi HR:n tärkeimmistä tehtävistä on tarjota esimiehille mahdollisimman hyvät onnistumisen edellytykset. Henkilöstöammattilai- Koko organisaation työkalu – mutta vain työkalu set voivat oikeilla työskentelytavoilla sekä tarkoitustaan palve- Hyvä HRM-järjestelmä on koko organisaation, ei vain esimer- levilla järjestelmillä tehdä esimiesten arjesta tuntuvasti helpom- kiksi palkkahallinnon, HR-osaston ja esimiesten työkalu. Kun paa. jokainen työntekijä voi milloin tahansa tarkastaa esimerkiksi Oikeanlainen ja oikein käytetty HRM-järjestelmäkokonai- ajan tasalla olevat loma-, poissaolo- ja palkkatietonsa, helpot- suus helpottaa esimiesten arkea esimerkiksi automatisoimalla tuu esimiesten näiden tietojen etsimiseen, viestimiseen ja muok- aikaa vieviä hallinnollisia tehtäviä sekä minimoimalla inhimilli- kaamiseen liittyvä työtaakka. siä virheitä ja niistä koituvaa ylimääräistä työtä. Hyvä esimerkki aikaa vievästä rutiinityöstä on lomien ja Moderni HRM-järjestelmä vapauttaa esimiesten resursseja ja parantaa tiedonkulkua monella eri tavalla. Järjestelmä on sairauspoissaolojen hyväksyntä sekä kirjaaminen. Usein tämä kuitenkin vain työkalu: oikeiden toimintatapojen löytäminen on tapahtuu joko manuaalisesti tai hyvin alkeellisella sähköisellä avain tehokkuuteen. Kun työsuhteen elinkaaren hallintaan liitty- prosessilla. Pelkästään hyväksyntään ja tarkastamiseen voi esi- vät toimintatavat on hiottu huippuunsa ja niitä toteutetaan tar- mieheltä kulua aikaa puolesta päivästä päivään joka kuukausi. koituksenmukaisen HRM-järjestelmän tukemana, esimiesten ja Modernissa ohjelmistoassa työntekijä itse kirjaa kaiken 28 HR viesti 5/2015 koko organisaation arki helpottuu. n