HR viesti 5/2015 - Page 21

vahinkohistorian perusteella), työkyvyttömyyseläkkeistä työnantajalle aiheutuvaa työkyvyttömyysmaksua sekä työterveyshuollon kustannuksia. Kustannusanalyysin tavoitteena oli tunnistaa mahdolliset kustannuspoikkeamat ja kehitysalueet tekemällä vertailua T­ erveystalon benchmark-tietokantaan, jossa on vertailutie- ”Kun tavoitteena on terveellinen ja hyvinvoiva työyhteisö, työtä sen eteen on tehtävä koko ajan. Näin saadaan myös parhaat tulokset”, sanoo HR Manager Marika Stenman Vaconilta. toa yli 170 suomalaisesta yhtiöstä. Erityisenä vertailukohteena toimi Vaconin toimiala eli teollisuus. Seitsemän vuoden antia ruotiva kustannusanalyysi osoit- hinnoitella tuotteeseen. Pienissä yrityksissä kaikki työntekijän taa Vaconin ”ryhtiliikkeen” menneen nappiin: yritys saavutti palkan lisät tuntuvat ylimääräi- erinomaiset tulokset tekemättömän työn kokonaiskustannuk- siltä kuluilta eikä nähdä niihin sissa kaikilla mittareilla mitattuna. Ajanjaksolla 2008–2014 liittyviä etuja.” ­Vaconin tekemättömän työn vuosikustannukset ovat olleet yli 1 000 € /henkilötyövuosi alhaisemmat kuin toimialalla kes- Investoinnille katetta – kimäärin. Tulokset ovat teollisuusyritysten ehdotonta parhaim- myös taantumassa mistoa. Suurilla yrityksillä on sen sijaan sekä keppiä että porkkanaa toimintaan integroituneena: työ- Tapaturmien laskeva trendi eläkkeen työkyvyttömyysmaksun pitäminen pienenä kiinnostaa Työturvallisuuteen on talossa panostettu pitkään ja systemaatti- yhtiöitä, osaavasta henkilökunnasta halutaan pitää huolta ja sesti – ja tämä näkyy niin tapaturmatilastoissa kuin tapaturma- panostus työkykyyn on toki myös kova rekrytointivaltti. vakuutusmaksuissakin. Kustannusanalyysi paljastaa, että hen- ”Lisäksi suurissa yrityksissä on henkilöstöjohtajina ammat- kilötyövuosiin nähden tapaturmia on sattunut vähän ja tapa- tilaisia, jotka seuraavat ajankohtaista tutkimustietoa ja verkos- turmien määrä Vaconilla on laskenut entisestään tarkastelujak- toituvat näissäkin asioissa. Pienissä yrityksissä yrittäjät ovat son aikana. Vaconin vakuutusmaksut ovat olleet – osittain juuri usein kaikessa mukana, eivätkä ennätä perehtyä.” tästä syystä – hyvin alhaiset. Työkyvyttömyyseläkkeitä taas on myönnetty vähän, mikä Entä mikä sitten on taantuman vaikutus? Aiheuttaako heikko taloustilanne sen, että tyky-asiat sujahtavat suoraa kertoo siitä, että vaihtoehtoisia ratkaisuja on pystytty löytä- päätä ö-mappiin? Korhonen-Hurskainen toteaa, että niissä yri- mään uudelleensijoittumisen ja -kouluttautumisen sekä osa- tyksissä, joissa työsuojelu, työkyky ja työhyvinvointi yleensäkin aikaisen työn ja osatyökyvyttömyyseläkkeen kautta. Tästä joh- otetaan tosissaan, tilanne ei repsahda retuperälle pitkänkään tuen työkyvyttömyysmaksun maksuluokka on ollut tarkastelujak- taantuman aikana. solla pääosin 1 eli paras mahdollinen. Sairauspoissaoloja hallitsevien tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisemiseksi on tehty entistä enemmän töitä. ”Tällöin ehkä kohdennetaan rahoja eri tavalla ja mietitään tarkemmin mutta katsotaan kuitenkin, että sijoitus on kannattavaa.” Sairastamisesta johtuvat poissaolot ovat olleet toimialan keskitasoa alhaisemmat koko tarkastelujakson ajan. Hoksaa miinat ennalta Marika Stenman korostaa ennaltaehkäisevää asennetta ja Työkalu työkykyriskien tunnistamiseen esimerkiksi ergonomiaan panostetaan yrityksessä jatkuvasti. Uutena työkaluna käyttöön otettu Terveystalo Sirius HR mah- Terveystalon ja Vaconin voimin perustettu ergonomiaryhmä dollistaa varhaisen tuen mallin toteutumisen, yksittäisten työky- kokoontuu säännöllisesti ja yksittäisiä ergonomiaselvityksiä on vyttömyysriskien tunnistamisen, oikea-aikaisen hoitoonohjauk- tehty ennaltaehkäisynä sekä ongelmalähtöisesti. Kuvaan kuu- sen ja hoidon onnistumisen seurannan. Sirius HR:ää käyttävät luu, että työfysioterapeutti on kiertänyt eri tuotantolinjoja, jotta HR, esimiehet ja työterveys omien rooliensa mukaisesti. esimerkiksi kuormittavuutta ja rasitusvammoja saadaan ehkäis- ”Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kanssa riittää työtä ja pyrimme toimimaan koko ajan ennaltaehkäisevämmin tällä tyä. Kokoonpanijoiden ja käyttöönoton terveystarkastukset on alueella, jotta vältytään sairauslomilta ja varhaisilta eläköity- toteutettu viimeksi syksyllä 2014 ja ikäryhmätarkastuksia on misiltä. Sirius on tässä keskeinen keino,” Stenman toteaa. tehty keväästä 2015 lähtien. Lakisääteiset terveystarkastukset Terveystalon vastuulääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Leena Korhonen-Hurskainen, katsoo, että Vaconin tapauk­ sessa näkyvät sisukkuus ja myös ”ison talon edut”. Hänen – samoin kuin melualtistuksessa työskentelevien ja kolmivuorotyötä tekevien tarkistukset – ovat kaikki hyvällä tasolla. ”Kun tavoitteena on terveellinen ja hyvinvoiva työyhteisö, mukaansa yrityksen koko on yleensä selvästi yhteydessä työ- työtä sen eteen on tehtävä koko ajan. Näin saadaan myös hyvinvointiin satsaamiseen – mikä on varsin ymmärrettävää: parhaat tulokset”, Stenman uskoo. n ”Pienen yrityksen tuloksesta ei aina liikene ylimääräistä laitettavaksi työkykyä ylläpitävään toimintaan eikä sitä ole osattu Lisätietoja: www.terveystalo.com/tyoterveys 5/2015 HR viesti 19