HR viesti 4/2014 - Page 58

SELKÄRANKA Oikeus kuntoutukseen selvitettävä ennen työkyvyttömyyseläkettä SITEERATEN Palstan aiheena on työterveys. seen hallituksen eduskunnalle 11.9. Työeläkelaitosten olisi jatkossa oma-aloitteisesti selvitettävä työkyvyttömyyseläkettä hakevan henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukantaman esityksen mukaan. Jos kuntoutuksen myöntämisedellytykset täyttyvät, henkilölle annettaisiin työkyvyttömyyseläkeratkaisun lisäksi ennakkopäätös kuntoutuksesta. Myös Kelan velvollisuutta selvittää kuntoutusmahdollisuudet ennen työkyvyttömyyseläkepäätöksen antamista korostettaisiin. Tulevaisuuden hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta oma-aloitteisella selvittämisellä Ihmisten terveys ja toimintakyky ovat tarpeelliseen kuntoutukseen. Kun- kestävän talouden ja työhön osallistu- toutuksen ensisijaisuutta korosta- misen perusta, linjataan sosiaali- ja ter- vat nykyiset säännökset ovat yleis- veysministeriön tulevaisuuskatsauksessa. luonteisia eivätkä ne ohjaa kuntou- Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) jul- tusmahdollisuuksien riittävän teho- kisti katsauksensa yhdessä muun valtio- kasta selvittämistä. Koska henki- neuvoston kanssa perjantaina 3. loka- lön on pitänyt itse hakea kuntou- kuuta. tusta, kuntoutuksen aloittaminen on Sosiaali- ja terveysministeriön tavoit- Kuntoutusmahdollisuuksien nopeutettaisiin ihmisten pääsyä voinut turhaan viivästyä, jos hakija teet ja toiminta ovat tiiviisti mukana kaik- on hakenut vain työkyvyttömyys- kialla yhteiskunnassa, eikä niitä voida eläkettä. erottaa irralleen muista toimialoista. Muutosta ehdotti työryhmä, Terveys ja toimintakyky lisäävät ihmis- joka selvitti osatyökykyisten työ- ten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ne hön pääsyä ja työssä jatkamista. parantavat myös työllisyyttä. Työssäolo- Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuosien lisääminen on yksi Suomen tule- 1.1.2015. vaisuuden keskeisistä tavoitteista. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi on toimintakykyä ja osallisuutta. Sosiaali- hallitussihteeri Hanna Tossavainen, ja terveysministeriön tulevaisuuskatsaus 2014 > puh. 02951 63181, etunimi.sukunimi@stm.fi 56 HR viesti 4/2014