HR viesti 4/2014 - Page 56

KOLUMNI Maija Eklöf Toiminnanjohtaja HENRY ry – Henkilöstöjohdon ryhmä Kirjoittaja muistuttaa meitä tunnustamaan toisten ihmisten arvon ja osaamisen. TULEVAISUUDEN OSAAMINEN ON TOISEN IHMISEN KUNNIOITTAMISTA Osaaminen ei ole vain kykyä toteuttaa jotain työtehtävää. kanssaihmisiämme ja näytämme sen. Tunnustamme toisten Osaaminen on laajempi ymmärrys siitä, kuinka olla ihmisten ihmisten arvon ja osaamisen. Sanomme sen ääneen. Henkilös- kanssa. Osaaminen muuttuu kyvykkyydeksi, kun siitä tulee si- tön mukana oleminen jo strategian rakentamisvaiheessa laajen- säistetty toimintamalli. Vuorovaikutustaidot, yhteistyö, asenne, taa henkilöstön ymmärrystä organisaation tahtotilasta ja omasta roolistaan siinä. Yhdessä tekeminen kasvattaa ihmisten kunnioitus ja arvostus sekä sen näyt- henkilöstön osaamista, koska yhdessä teke- täminen ovat elämäntaidon osaamista. Mutta myös nykyisen työelämän osaamisen kulmakiviä. HENRY ry – Henkilöstöjohdon ryhmä ”Yhdessä tekeminen misessä viipyillään perustavanlaatuisten kysy- kasvattaa henkilöstön mysten äärellä, kuunnellen kanssamielipiteitä osaamista.” ja luoden yhteistä näkemystä oman organisaation matkasta tulevaisuuteen. tekee joka kolmas vuosi Suomen oloissa ainutlaatuisen tutkimuksen, HR-Barometrin. Siinä samat kysymykset kysytään liikkeenjohdolta, henkilös- Vuorovaikutus on enemmän kuin viestintä töjohdolta ja luottamusmiehiltä. Tutkimus valottaa suomalais- Merkittävä osaamisen alue on itsereflektio. Itsereflektion kautta ten yritysten ja julkisten organisaatioiden käsitystä työelämäs- avautuu mahdollisuus johtaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan. tämme ja tulevaisuuden haasteista. Viimeisimmän, vuonna Tämä mahdollistaa jatkuvan oppimisen. Se taas puolestaan 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan suurimmat tulevaisuuden mahdollistaa kanssaihmisten paremman ymmärtämisen vuoro- haasteet ovat osaaminen, johtaminen ja vuorovaikutustaidot. vaikutustilanteissa. Mitä osaamista, minkälaista johtamista ja minkälaisia vuoro- Vuorovaikutus on enemmän kuin viestintä. Se on vaikutta- vaikutustaitoja suomalainen työelämä tarvitsee, jotta voisimme mista vuorotellen, antaen aktiivisesti toiselle osapuolelle aikaa maana parantaa kilpailukykyämme. reagoida omaan esitettyyn mielipiteeseen. Itsereflektio on vuorovaikutusta itsensä kanssa, jota ilman emme kykene olemaan Osaaminen kehittyy arjessa yhdessä tekemällä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Kansainvälistyvässä Suo- Suorituksen johtaminen on meille jo tuttua ja osaamisen johta- messa ja maailmassa ei enää voi tulla toimeen ilman avoi- misesta olemme puhuneet pitkään. Suorituksen ja osaamisen muutta, ihmissuhde- sekä vuorovaikutustaitoja. johtaminen kulkevat käsi kädessä. Saavuttaaksemme parempia tuloksia ja parantaaksemme suoritustamme, on olennaista, Vaikutu kanssaihmisistäsi että meillä on nyt ja tulevaisuudessa oikeata osaamista orga- Jatkuva muutos arjessamme on uusi normaali. Jotta osaamme nisaatiossamme. Mistä sitten tiedämme mikä meille on mil- asettautua tähän uuteen olotilaan, on päästettävä irti yksinteke- loinkin oikeata osaamista? Ilman vision, mission ja strategian misen -ajatuksesta. Yhdessä tekemisessä, siis sellaisessa teke- ymmärtämistä ja tavoitteiden asettamista emme voi määritellä misessä, jossa arvostamme kaikkia kanssaihmisiämme ja näy- osaamisia. Oikeiden, tarvittavien osaamisten määrittely on tämme arvostuksemme vaikuttumalla heistä, on uuden nousun strateginen tehtävä jo strategian luontivaiheessa. salaisuus. Tunnustamalla toisten ihmisten osaamisen ja sano- Muuttaaksemme toimintaamme ja toimintatapaamme, asioita on tehtävä yhdessä siten, että arvostamme kaikkia 54 HR viesti 4/2014 malla sen vilpittömästi ääneen on toisen tunnustamista parhaimmillaan.