HR viesti 4/2014 - Page 54

ILMOITUS KILPAILUKYKY YLÖS TYÖKYKYJOHTAMISELLA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: ARI TALUSÉN Työkykyjohtamisen tulokset näkyvät suoraan viivan alla. Terveystalon vetämä Työkykyjohtamisen benchmark -tutkimus näytti nyt kolmatta kertaa, että panostaminen työkykyyn kannattaa myös taloudellisesti. Projektipäällikkö Sini Marttila Terveystalosta kertoo, että vuon- mista on Lassila & Tikanoja. Keskimääräinen eläköitymisikä na 2013 tekemättä jääneen työn kustannukset palkkasum- yhtiössä oli neljä vuotta sitten noin 59,4 vuotta, kun nyt puhu- masta olivat keskimäärin 6,3 prosenttia – kun vielä 2008 tuo taan 63,3 vuodesta. Sairauspoissaoloprosentti on pudonnut osuus oli vajaat 8 % . Rahassa mitattuna sama kustannus on 7,5 prosentista 5,3 prosenttiin. Määrätietoisella työkykyjoh- n. 2 600 euroa per henkilötyövuosi. tamisella ja tiiviillä yhteistyöllä työterveyden sekä tapaturma- Maalis-lokakuussa järjestettyyn tutkimukseen osallistui 71 organisaatiota. Hankkeeseen osallistuneet yksityisen ja julkisen sektorin toimijat saivat selkeän kokonaiskuvan oman orga- ja TyEL-vakuuttajien kanssa on saavutettu miljoonien eurojen säästöt. Terveystalossa tiedetään kokemuksesta pitkäjänteisen työ- nisaationsa tekemättömän työn kustannustasosta ja sen kehi- kykyjohtamisen tuovan helpotusta raskaaseen kustannusraken- tyssuunnasta – ja lisäksi saivat vertailuaineistoon suhteute- teeseen, kun panostukset kohdistetaan oikein. Yritysten kehi- tun arvion omasta säästöpotentiaalistaan. Tiedon perusteella tyksessä yhä tärkeämmiksi tekijöiksi nousevat työterveyden – organisaation on mahdollista kohdentaa työkykyjohtamisen ja ja hyvinvoinnin tavoitteiden asettaminen, niiden systemaatti- työhyvinvoinnin investointeja paremmin. nen mittaaminen ja seuranta sekä toimintatapojen pitkäjäntei- Sini Marttila kertoo, että tutkimukseen osallistuneista toimi- nen kehittäminen. joista kymmenkunta