HR viesti 4/2014 - Page 34

”Myös esimiesten tavoissa soveltaa järjestelmiä – esimer- ”Palkitsemisjärjestelmien vaikutuksia pitää arvioida ja seu- kiksi asettaa tavoitteita, seurata mittareita ja antaa palautetta rata jatkuvasti. Ne eivät saa vaikuttaa kielteisesti ihmisten jak- – on merkittäviä eroja.” samiseen”, hän pohtii ja lisää, että toki lyhyellä aikavälillä voidaan urakoida ja maksaa siitä käypä korvaus – mutta sen Mistä sitten puhutaan, kun puhutaan palkitsemisesta? Palkitsemisjärjestelmä on yleensä kokonai- jälkeen pitää huolehtia, että palataan nor- suus, johon kuuluu peruspalkan lisäksi laki- maalirytmiin. sääteisiä ja täydentäviä etuja sekä mah- ”Palkitsemisjärjestelmien dollisesti erilaisia rahallisia kannustimia, vaikutuksia pitää kuten tulospalkkiot, henkilöstörahastoerät, eläkejärjestelyt ja osakepalkkiot. Jos pal- arvioida ja seurata kitsemisen käsitettä halutaan laajentaa hie- jatkuvasti.” Mitkä palkitsemistavat sitten ovat pinnalla juuri nyt? Ylikorkala vastaa, että erilaisten täydentävien palkitsemistapojen käyttö on suosiossa, koska kiinteät palkkakustannukset halutaan pitää kurissa. Pal- man, voidaan katsoa että samaan paket- kita voi kertaluontoisesti (suoriutumisen tiin kuuluvat myös mm. ura- ja kehitysmah- perusteella) käyttäen esimerkiksi vuosibo- dollisuudet, suoriutumisen ja huomioimisen keinot sekä mah- nuksia tai ad hoc -tyyppisiä kertapalkkioita. dollisuudet työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. ”Myös erilaiset täydentävät edut ovat kasvattaneet suosiotaan.” Paraneeko jaksaminen porkkanalla? Mikään jokapaikan ihmelääke ei palkitseminen kuitenkaan Pidä kiinni tuloksentekijöistäsi ole. Esimerkiksi jos tarkoitus on edistää ihmisten jaksamista, Tulevaisuuden osalta Ylikorkala uskoo, että tulospalkitsemisen kannattaa käyttää muita keinoja, Ylikorkala neuvoo. käyttö yleistyy, koska palkat eivät juurikaan nouse. On pieni ”Palkitsemisjärjestelmät eivät itsessään kehitä jaksamista,” pakko maksaa parhaille tekijöille, jotta heitä ei menetetä kil- hän huomauttaa. Jaksaminen tulee muista asioista kuten mie- pailijoille – ja jos kertakirpaisu budjetissa on liian tuima, palk- lekkäistä työtehtävistä, eli riittävistä haasteista, sopivasta työ- kiot voidaan myös esimerkiksi rahastoida tai maksua viiväs- määrästä, jolloin aikaa jää myös omalle hyvinvoinnille, mah- tää. dollisuudesta vaikuttaa työn sisältöön, osallistua päätöksentekoon sekä merkityksellisestä työstä, Ylikorkala listaa. 32 HR viesti 4/2014 ”Palkitsemisen ei tarvitse välttämättä olla yksilötasolle vietyä: voidaan myös palkita tiimi, yksikkö tai yritystasolla”, Yli-