HR viesti 4/2014 - Page 29

NÄPIT IRTI KOULUTUSBUDJETISTA TAANTUMASSA KOULUTUSEUROT OVAT TIUKASSA – MUTTA HR TEKEE HALLAA KOKO ORGANISAATIOLLE, JOS SE JÄTTÄÄ KEHITTÄMÄTTÄ OMAA OSAAMISTAAN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Kun taloustilanne koettelee yrityksiä, kouluttamiseen liittyvistä investoinneista on helppo säästää. Leikkuri heilahtaa usein myös HR-ammattilaisten osaamisen kehittämisessä. Kehittämispäällikkö Irmeli Kalliosalmi Markkinointi-instituutista Kompetenssit kuntoon kertoo, että fiksut yritykset panostavat koulutukseen sekä hyvi- Minkälaista HR-osaamista yrityksissä sitten tarvitaan? Kallio- nä että huonoina aikoina – mutta myöntää, että tiukat ajat nä- salmen mukaan ensisijaista on, että HR:n osaaminen on niin kyvät myös HR-alan opiskelijoiden määrässä. laaja, että se pystyy toimimaan yrityksen tukena erilaisissa ”Kuitenkin myös taantumassa tulisi huolehtia siitä, että HR- tilanteissa. osaaminen on ajan tasalla. Kun talous taas väistämättä kään- ”Kasvava yritys tarvitsee erilaisia HR-kompetensseja kuin tyy nousuun, on tärkeää, että HR:llä on taidot tukea kasvua.” tiukassa taloustilanteessa sinnittelevä. Kaikkina aikoina HR:n ydintä on kuitenkin yhteistyön rakentaminen: on osattava Pitkäjänteisyyttä, kiitos! perustella investointeja talouden termein ja toisaalta valettava Kalliosalmen mukaan suhdannevaihtelu on vain yksi HR:n kou- henkilöstöön uskoa tunteen palolla. Hyvä HR osaa irrottautua luttautumista määrittävä tekijä – yrityksen toimintakyvyn ja pit- HR-näkökulmasta ja tuo organisaation eri toiminnot lähem- kän linjan menestyksen kannalta on huomioarvoisempaa, että mäs toisiaan”, Kalliosalmi pohtii. yritykset todella ymmärtävät HR:n merkityksen: ”Hyvä HR ymmärtää kokonaisuuden eli mitä ollaan teke- ”Parhaimmillaan HR tukee liiketoimintaa. Se kuitenkin mässä, mutta osaa myös toteuttaa yhteistä päämäärää yksit- edellyttää, että HR ymmärtää oman organisaation liiketoimin- täisillä toimenpiteillä. M