HR viesti 4/2014 - Page 25

”Verkkokoulutukset kannattaa tehdä modulaarisina kokonaisuuksina.” joustavina modulaarisina kokonaisuuksina, jolloin niitä voi- ”Lähtökohtaisesti koulutus on yrityksille työntekijöihin koh- daan käyttää koko henkilökunnan koulutukseen ja sitten osia distuva investointi. Kun panostetaan johonkin asiaan, niin esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisessä. halutaan seurata miten investointi tuottaa. Silloin kannattaa Sparrauksessa verkkomateriaali voi toimia myös keskuste- määritellä verkkokoulutukselle asetettavat tavoitteet tarkkaan, lun pohjana sparrattavan ja sparraajan välillä, samoin mento- panostaa koulutuksen seurantaan ja loppuraporttiin, jossa roinnissa. ”Mentoroinnissa on yleensä se asetelma, että työn- todetaan, miten hyvin investointi kannatti ja kuinka hyvin asia tekijä kaipaa kokeneemman henkilön neuvoa ja näkemystä opittiin”, Tiina Manner kertoo. johonkin asiaan”, Eveliina Rengstedt kuvailee. Verkkokoulutus on usein asiakaskohtaista koulutusta, koska koulutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Yritykselle Eveliina Rengstedtin mielestä koulutus on yrityksille järkevä investointi. ”Suomi on osa globaalia kehitystä, eivätkä työnantajat kil- voi nousta tärkeäksi koulutuksen onnistumisen ja osallistumi- paile työntekijöistä vain Suomen markkinoilla vaan kansain- sen seurattavuus. Tämä on tärkeää myös koulutuksesta saata- välisellä tasolla. Osaava henkilöstö on yritykselle kaikkein tär- van verovähennyksen vuoksi, mikä on ollut mahdollista vuo- kein asia, ja siksi henkilöstön ammattitaitoa kannattaa kehit- den 2014 alussa voimaan tulleen lain myötä. tää”, hän toteaa. 4/2014 HR viesti 23