HR viesti 4/2014 - Page 20

KO KOLUMNI O Jarm Jarmo Manner r BoM BoMentis Oy M Johdo Johdon mentori, onnistumisten rakentaja jarmo.manner@bomentis.fi  jarmo m   Kirjo j Kirjoittajan motto: ”Aikaansaamisia kohtaamisten voimalla”. MENTORIMONOLOGEISTA VALMENTAVAAN MENTOROINTIIN Kaija on ollut Joukon mentoroitavana. Hän kertoo asiallises- Vaikuttavuus edellyttää toimivan suhteen ti mentorinsa ammatillisesta osaamisesta sekä kaikesta, mitä on Valmentavan mentori aktivoi mentoroitavan mielen ja käytän- tältä kuullut. Samalla hän pohtii kokemustaan: ”Onhan se mu- töjen uusia ulottuvuuksia. Mentoroitava pääsee pohtimaan ja kava kuulla Joukon tarinoita, mutta jotain tästä puuttuu.” Kai- simuloimaan uusia vaihtoehtoja innostusta luovassa valmenta- ja myös tunnistaa harmitustaan siitä, että Jouko ei ole juuri lain- vassa mentorointisuhteessa. Kyseessä on aito yhdessä oppimi- kaan osoittanut kiinnostusta hänen ajattelustaan. sen ja pohtimisen tila, jossa tavoitteena on sekä mentorin että Suomalaisessa mentorointiperimästä löytyy paljon samanlai- mentoroitavan oppiminen. Valmentavassa mentoroinnissa yh- sia tarinoita. Kokeneet mentorit pitävät monologeja ja kuvittele- teistyösuhde mahdollistaa molemmilla kehittymisen kohti auto- vat siten siirtävänsä osaamistaan toiselle. Mentori näkee tällöin nomista ja kokonaisvaltaisesti ajattelevaa ammattilaista. osaamisensa absoluuttisena, koska hän näkee tehtäväkseen kertoa omaa kokemustaan ja viisauttaan toiselle. Perinteinen mentorointi ei vauhdita oppimista. Kehittyminen Kaija lähtee etsimään uutta mentoria ja löytää Riston, joka on loistava tekemään ajattelua laajentavia kysymyksiä. Risto edellyttää pohtimista, kokeilua, tekemistä ja jäsentämistä. Yksi- osaa myös taitavasti jakaa omaa kokemustaan, varmistaen suuntainen mentorointiote kaipaa uudistusta! koko ajan sen, että Kaijan oma oppimisprosessi pysyy liikkeessä. Erityisen innostunut Kaija on Riston aidosta kiinnos- Valmentavalla otteella tuloksia tuksesta häneen, joka näkyy Riston tavassa arvostaa Kaijan Uuden aallon valmentava mentorointi kytketään laajemmin ko- kokemuksia ja näkemyksiä. Kaija listaakin mentorointi-istun- ko henkilöstön kehittämiseen. Valmentava mentorointi avaa non jälkeen Riston tekemiä loistavia kysymyksiä, jotka vieläkin ovia inhimilliselle, konkreettiselle ja tuottavalle kehittämisotteel- saavat ajatukset liikkeelle: le, koska siinä fokus on yksilöllisten kehittymis- ja uramahdollisuuksien kasvussa. Kun valmentavaa mentorointia lähdetään järjestelmällisesti juurruttamaan organisaatioon, saadaan innos- – Mitä ammatillista osaamistasi voisit kehittää hyödyntäen tänään käytyjä esimerkkejä? tuneita ja yhteistyökyvykkäitä mentoripareja, jotka haluavat to- – Mitä sellaista hyväksyt toisille, mitä et hyväksy itsellesi? teuttaa organisaation ydintehtävää sitoutuneesti. Mentorointi – Miten kaltaisesi fiksu ihminen toimii tuossa tilanteessa niin muuttuu tiedon jakamisesta uuden ymmärryksen ja käytäntöjen rakentamiseen sekä yksilöllisen kasvun tukemiseen. Kun ihmiset saavat vahvistusta omasta osaamisestaan ja yhdessäkehittymisen voimasta, tulokset parantuvat ja sitoutuminen organisaatioon vahvistuu. Kaiken kukkuraksi vielä syntynyt osaaminen jää organisaatioon. oudosti? – Miten sinussa oleva sinisilmäisyys keskustelee vainoharhaisuutesi kanssa? – Miten ajattelutapasi vaikuttaa siihen, kuinka olet vuorovaikutuksessa? Kaija on tyytyväinen. Hänellä on valmentava mentori! Jokaisen organisaation ja erityisesti HR-vaikuttaja