HR viesti 4/2013 - Page 40

KOLUMNI Seppo Varpukari Toimitusjohtaja Numeron Oy www.numeron.com Kirjoittajan mielestä työvuorolistan suunnittelija on kirjaimellisesti tähtitieteellisten haasteiden edessä. TYÖNTEKIJÖIDEN TOIVEIDEN PAREMPI HUOMIOINTI VÄHENTÄÄ SAIRAUSPOISSAOLOJA Ihmisellä on sisäänrakennettuna vahva käsitys oikeudenmu- Vaikeaan työvuorosuunnitteluun vedoten monissa organi- kaisuudesta. Olemme yksilöinä reiluja muita kohtaan ja vasta- saatioissa on lyöty hanskat tiskiin ja evätty mahdollisuus ottaa vuoroisesti oletamme myös itseämme kohdeltavan reilusti. Jo- huomioon työntekijöiden toiveita. Tällä periaatteella työvuoro- kapäiväisissä tilanteissa reiluus tuntuu kuitenkin usein jäävän suunnitelmat saadaan jotakuinkin tehtyä. Käytäntö on kuiten- vain ajatuksen asteelle. kin osoittanut, että työntekijöiden toiveiden sivuuttaminen joh- Suurissa yrityksissä käytännön toiminnan järjestäminen on niin monimutkaista ja haasteellista, että reiluus jää valitetta- taa työhyvinvoinnin laskemiseen ja jopa sairaspoissaoloprosentin merkittävään kasvuun. vasti taka-alalle toiminnan tehokkaan järjestämisen kustannuksella. Uusien työvuorolistojen julkaisemisen jälkeen moni työn- Kilpailu työntekijöistä tekijä harmitteleekin epäreiluutta juuri hänelle epämieluisten Työn ja vapaa-ajan sovitteleminen on nykypäivänä meille kai- työvuorojen takia. kille yhä tärkeämpää. Erityisesti henkilöstövaltaisilla palvelualoilla vaihtuvuus on suuri, jolloin joustomahdollisuuksien tar- Uudet trendit asettavat lisähaasteita työvoimanhallintaan joaminen on monelle työnantajalle merkittävä kilpailuetu. Y-sukupolven edustajat hakeutuvat niihin yrityksiin joissa Mutta eipä käy kateeksi työvuorolistan tekijääkään. Suunnitte- työtä voidaan tehokkaasti sovittaa kunkin työntekijän elämän- lija on kirjaimellisesti tähtitieteellisten haasteiden edessä. Pal- tapaan, harrastuksiin ja sen hetkiseen elämäntilanteeseen. velutason ylläpitämisen, töiden osaamisvaatimusten sekä hen- Reiluuden ja tehokkuuden yhdistäminen on mahdollista, kun- kilöiden osaamisten ja toiveiden yhtäaikainen ja tehokas yh- han pelisäännöt on etukäteen sovittu ja tasapuolisuus toteu- distäminen suurissa yksiköissä on käytännössä äärettömän vai- tuu. Helppoa se ei kuitenkaan ole. keaa, jollei mahdotonta. Nykytrendin mukaan työntekijöiden tulisi lisäksi liikkua tarpeen mukaan eri toimipisteiden välillä. Käytännön oppeja Vaatimukset ovat kasvaneet nopeammin kuin työvuorosuunnit- Suomesta löytyy työvoiman optimaalisen hallinnan huippu- teluun käytettävät resurssit ja työvälineet. osaamista. Sovelletun matematiikan tohtori Cimmo Nurmi 38 HR viesti 4/2013