HR viesti 3+4/2018 - Page 57

UUSI ASETUS RAKENNUKSEN ÄÄNIYMPÄRISTÖSTÄ TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN KUVA: PIXABAY Ympäristöministeriö on antanut uuden rakennusten ääniympäristön suunnittelua ja toteutusta koskevan asetuksen. Asetus tuli voimaan 1.1.2018. Ympäristöministeriön mukaan ääniympäristön huomioiminen pienitaajuisen melun yhden tunnin keskiäänitaso ei saa on aikaisempaa tärkeämpää, koska melualueiden ylittää nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 läheisyyteen rakentaminen, ympäristömelu ja rakennusten desibeliä. sisä­tilojen äänilähteet ovat lisääntyneet. Uudella asetuksella Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja määritellään uusia raja-arvoja tai vaatimuksia mm. toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava rakennusten äänen­eristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä sekä ääni­olosuhteisiin. saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Ministeriö katsoo, että esimerkiksi avointen Sisäänvedettyjen parvekkeiden, viherhuoneiden ja oppimisympäristöjen ja avotoimistojen yleistyminen edellyttää kattoterassien ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava ääniympäristön aikaisempaa parempaa huomioimista siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa. rakentamisessa. Tilojen terveellisyyttä ja viihtyvyyttä pyritään Puheenerotettavuuteen otetaan erikseen kantaa. parantamaan määrittämällä ääniolosuhteita koskevia sitovia Asetuksessa todetaan, että rakennuksen, jossa on raja-arvoja ja vaatimuksia. potilashuoneita, opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, Asetusta sovelletaan ensisijaisesti uudisrakentamisessa. liikunta- tai toimistotiloja, ääniolosuhteet on suunniteltava ja Korjausrakentamisessa ja rakennuksen käyttötarkoitusta toteutettava siten, että tilassa saavutetaan sen käyttötarkoitus muutettaessa rakennuksen ääniympäristöä koskevat huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. vaatimukset määräytyvät lähtökohtaisesti aina rakennuksen valmistus­aikana voimassa olleiden säädösten mukaisesti. Vaatimuksissa uuden rakennuksen ääneneristyksestä Lisäksi rakennus, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, on suunniteltava ja toteuttava siten, että porrashuoneen ja uloskäytävän jälkikaiunta-aika on enintään todetaan, että jos asunto, majoitus- tai potilashuone kytkeytyy 1,3 sekuntia. Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- rakenteellisesti tiloihin, joissa syntyy voimakasta, erityisen ja oleskelu­alueet sekä oleskeluun käytettävät parvekkeet on häiritsevää tai pienitaajuista ääntä, riittävän ääneneristyksen suunniteltava ja toteutettava siten, että melun keskiäänitaso toteutumiseen on kiinnitettävä suunnittelussa ja toteutuksessa ei ylitä kello 7–22 55 desibeliä ja viherhuoneet vastaavasti erityistä huomiota. Impulssimaisen, kapeakaistaisen tai siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä 45 desibeliä. n 3–4/2018 HR viesti 57