HR viesti 3+4/2018 - Page 54

Kuirin mukaan WWF Green Office soveltuu kaikille orga- nisaatioille, jotka haluavat olla kestävän kehityksen etujou- koissa edistämässä ja osoittamassa kokonaisvastuullista toi- mintaansa. Sen avulla organisaatio voi pienentää ekologista jalanjälkeään ja vastata esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. ”Green Office tarjoaa valmiit työkalut, tietoa, mittaris- ton sekä kehyksen, jota vasten organisaatio voi peilata omaa toimintaansa. Omaa osaamista ympäristöasioista ei tarvita, vaan tuki tulee WWF:stä”, summaa Kuiri. ” Työntekijöillä on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa ympäristöystävällisiin valintoihin. Vihreämpi kautta linjan  ManpowerGroupin Suomen pääkonttori on kuulunut Green Office -verkostoon vuodesta 2010. Markkinointi- ja viestintä- johtaja Mika Wilén kertoo, että ManpowerGroup on valinnut WWF:n Green Office -asiantuntija Mikko Kuiri kertoo, että tällä hetkellä Green Office -verkostossa Suomessa on noin 400 toimistoa 150 eri organisaatiosta – ja niissä työskentelee yhteensä yli 57 000 työntekijää. ympäristöohjelman painopistealueiksi hankinnat, paperinkäy- tön, energiatehokkuuden, matkustamisen, toimistojätteen lajit- telun ja henkilöstön ympäristötietoisuuden. ”Kaikilla näillä osa-alueilla pyrimme toimimaan niin, että säästämme ympäristöä. Käytännössä näiden asioiden huo- mioiminen vaatii yrityksessä monien yksiköiden hyvää yhteis- työtä – tärkeässä roolissa ovat mm. IT-teknologian hyödyntämi- nen ja hankintatoimi”, Wilén toteaa. keen Green Officesta tulee tapa toimia, ja panostukset ovat ”Toimistoympäristössä tietenkin jokainen on vastuussa usein enemmän viestinnällisiä. ”Green Office tukee myös työn- siitä, että kuluttaa mahdollisimman vähän sähköä ja paperia, antajamielikuvan rakentamisessa”, hän lisää. huolehtii oikeaoppisesta lajittelusta tai käyttää mahdollisim- man paljon julkista liikennettä”, hän lisää. Ei vain A4-harjoitus Tavoitteisiin pääsemistä seurataan, ja tulokset rapor- Ihan joka talossa ei siltikään ihan tiedosteta, mikä Green toidaan kerran vuodessa WWF:lle. Myös asiakkaat ja Office on – tai oikeammin, mitä sen piiriin kuuluu ja mikä potentiaaliset asiakkaat pyytävät selvityksiä siitä, miten ei kuulu. Kuiri kertoo, että yleisin harhaluulo WWF Green ManpowerGroup huolehtii ympäristöstä sekä miten hyvin Officen suhteen on, että se tarkoittaa vain lajittelua ja pape- yritys on päässyt asettamiinsa tavoitteisiin. rin säästämistä, eli jotain sangen teknisluontoista. ”Kuitenkin strategisesti ajatellen Green Office voi ohjata suuriin muutok- Näkyviä tuloksia siin niin johdon työkaluna kuin arkisissa käytännöissä”, uskoo ManpowerGroupin kokemukset Green Officesta ovat erit- Kuiri. täin myönteisiä, liittyen sekä ohjelman rakentamiseen että ”Se on myös henkilöstöjohtamisen työkalu, jolla lisätään WWF:ltä saatavaan tukeen ja neuvontaan. Wilénin mukaan työntekijöiden tietoisuutta ympäristöasioista ja osallisuutta vas- yritys on saanut muutettua omia käytäntöjään kestävimmiksi ja tuulliseen toimintaan.” pystynyt myös säästämään rahaa, kun esimerkiksi sähkön ja 54 HR viesti 3–4/2018