HR viesti 3+4/2018 - Page 53

Mairean mielikuvan sijaan halutaan näyttöjä ja konkreettisia Kestävä osa arkea mittareita. Yksi tällainen konkretiaa luova ja työpaikoilla yhtei- Millaisia panostuksia Green Office sitten vaatii yrityksiltä? söllisyyttä lisäävä tekijä on Green Office -järjestelmä, jonka – Kuirin mukaan Green Office -toimistoilta tarvitaan sitoutu- WWF Suomi lanseerasi vuonna 2002. mista ympäristövastuuseen sekä aktiivinen tiimi. WWF Green WWF:n Green Office -asiantuntija Mikko Kuiri kertoo, Office on osa toimiston jokapäiväistä arkea, ja kaikki työnteki- että tällä hetkellä Green Office -verkostossa Suomessa on noin jät ovat osallisena ympäristöjärjestelmän toimenpiteiden toteu- 400 toimistoa 150 eri organisaatiosta – ja niissä työskentelee tumisessa. yhteensä yli 57 000 työntekijää. ”WWF Green Officessa on mukana niin yrityksiä, järjes- “Parhaimmillaan WWF Green Office toimii myös tiimi­ hengen ja työhyvinvoinnin edistäjänä. Se on laaja työkalu, töjä kuin julkishallintoakin, eli kyse on monimuotoisista organi- jolla huomioidaan esimerkiksi rakennuksen energiatehokkuus, saatioista, ei ainoastaan yrityksistä. WWF Green Office kehit- hankintojen kestävyys sekä henkilöstönäkökulmat.” tyy jatkuvasti huomioimaan erilaisten toimijoiden erilaiset tar- peet”, Kuiri toteaa. Kuiri myöntää, että ympäristöjärjestelmän käyttöönotto vaatii alkuvaiheessa enemmän toimenpiteitä, mutta sen jäl- 3–4/2018 HR viesti 53