HR viesti 3+4/2018 - Page 44

Esimerkki Myyntitavoitteisiin yltäminen havaitaan 30 % alhaisemmaksi niissä yksiköissä, joissa esimiesarvioinnit ovat keskiarvoa huonommat. Tilanteen korjaamiseksi laaditaan kahden vuoden esimiesvalmennus, jonka tavoitteena on parantaa esimiestyön laatua, vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja parantaa myymäläkohtaista liikevaihtoa. Onnistuneessa ohjelmassa myyntitavoitteiden saavuttaminen paranee, mutta vasta sen jälkeen kun osallistumis-, käytösmuutos-, esimiesarvio- ja vaihtuvuusmittarit ovat värähtäneet oikeaan suuntaan. onnistuneesti, mutta jalkautusvaiheessa kohdataan haasteita. Se voidaan laskea ohjelman tai palvelun osallistuja- ja Jotta voidaan onnistua, laadun parannusta ja kurssin muutok­ käyttäjätiedoista. Tutkimusten mukaan osallistumisprosentilla sia varten on kerättävä tietoa riittävän ajoissa. Tiedon kerää­ on vahva yhteys toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Korkea minen on tärkeämpää kuin täydellinen suunnitelma tai toteu­ osallistumis­prosentti kertoo siitä, että ohjelmalla on vahva tusvaihe. Prosessimittarit ovat kuvainnollisesti tekemisen mitta­ ote halutusta kohderyhmästä, ohjelman jalkautuksessa ja reita. Ne kertovat miten ohjelma toimii, kenet se tavoittaa ja viestinnässä on onnistuttu, ja henkilöstö kokee osallistumisen minkälaisia muutoksia olisi syytä havaita yksilö-, yksikkö-, ja helpoksi. Jos osallistumisprosentti on matala, tulee henkilöstötasolla ennen kuin odotettu tulostaso voidaan saa­ tilannetta pyrkiä parantamaan viipymättä. Tutkimuksissa vuttaa. osallistumisprosenttien keskimääräiseksi tasoksi on arvioitu Ohjelman monipuolisuudesta riippuen prosessiarviointiin 30–50 %, vaikka yksittäisissä interventioissa on saatu riittää yleensä neljä tai viisi tietoa tiivistävää mittaria. lukuarvoja 2–97 % väliltä. Suositeltava osallistumistaso on Yksi yleisimmin mitatuista asioista on osallistumisprosentti. yli 50 %. Ohjelman alkaessa on kuitenkin syytä tavoitella 44 HR viesti 3–4/2018