HR viesti 3+4/2018 - Page 32

NÄKÖKULMA Jari Puranen Vierumäki www.vierumaki.fi Jari Puranen toimii Vierumäellä myyntipäällikkönä. Ennen Vierumäelle siirtymistä Jari on valmentanut yli 17 vuotta yrityselämässä työhyvinvointiin liittyviä projekteja. Jarin asiakkaisiin on kuulunut ylimmästä johdosta aina suorittavaan tasoon asti työskenteleviä ihmisiä, lukuisilta eri toimialoilta. Lisäksi hän on toiminut toimitusjohtajana ja liiketoimintajohtajana yksilöiden hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon erikoistuneissa yrityksissä. Vuonna 2014 Jari oli yhtenä kirjoittajana yritysjohdolle suunnattuun kirjaan ”Kapasiteetti Johtajan menestystekijä”. Omaa hyvinvointiaan Jari hoitaa jatkuvalla itsensä kehittämisellä ja perheen kanssa yhteisellä tekemisellä. Fyysisestä kapasiteetista huolta pitää aktiivinen kuntourheilu Triathlonin parissa. IHMISEN JAKSAMISELLA SUORA YHTEYS YRITYKSEN MENESTYKSEEN Maailma muuttuu ja me sen mukana. Vain muutos on pysy- koveneminen, teknologian tuoma mahdollisuus/vaatimus olla vää. Uudistu tai kuole. Tuttuja termejä tämän päivän yrityselä- online ympäri vuorokauden, ihmisen oman identiteetin jatkuva mästä. Faktaa on se, että yritykset, jotka kilpailussa menes- tarkastelu ja vertailu sosiaalisen median myötä jne jne… tyvät kykenevät reagoimaan muutokseen nopeammin ja ket- Syiden tai syyllisten hakeminen ei johda mihinkään. Työelä- terämmin kuin kilpailijansa. Yritykset kykenevät muutokseen män vauhtia emme pysty hiljentämään, teknologia kehittyy jat- työyhteisön toimintatapojen muuttumisen kautta. Toiminta­ kuvasti, joten keskittykäämme ratkaisuihin millä saamme pidet- tavat muuttuvat yksilöiden kautta. Ihminen pystyy muuttumaan tyä ihmiset terveinä ja tuottavina, sekä kyvykkäinä kohtaamaan niin kauan, kun asenne muutokseen pysyy positiivisena. Ihmi- elämän haasteet. sen asenteen takana on jaksaminen ja jaksamisen takana on hyvinvointi. Hyvinvointi on kokonaisvaltaista ja siihen vaikuttavat työn Haasteiden ollessa isoja ja kompleksisia, ajattelemme usein ratkaisujenkin olevan isoja ja monimutkaisia. Yksilöiden jaksa- misen näkökulmasta asiaa katsoen ratkaisu on yksinkertainen. kontekstissa johtaminen, työyhteisön ilmapiiri, työroolien tasa- Vaikka maailma ympärillä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, on paino, sekä yksilöiden motivaatio pitää omasta työkunnosta vauhdissa pysymisen keinot aika simppeleitä. huolta. Valitettavasti viimeinen vuosikymmen on tuonut muka- Yksilön kapasiteetin keskiössä olevat peruskysymykset, min- naan työelämään yhä kasvavan haasteen, ylikuormittumisen kälainen haluan olla, mitä haluan tehdä, ja mitä saavuttaa tai kautta tulevan väsymisen ja stressin, joka kroonistuessaan joh- omistaa ja tukevatko vastaukset ja arjen valinnat omaa arvo- taa uupumiseen ja pitkään jatkuvana masennukseen. Tämä maailmaani, luovat pohjan valmennusprosessille, jonka tavoit- on suomen ja suomalaisten kilpailukyvyn kannalta yksi suurim- teena on antaa työkalut ja auttaa yksilöä elämään oman mista haasteista tulevaisuudessa. näköistä elämää tasapainossa ympäristön ja toisten kanssa. Yksilöiden hyvinvoinnin ylläpito ja terveyden edistämi- Yksilötasolla hyvinvoiva ihminen tarvitsee energiaa, rasi- nen on meillä Vierumäellä sydämen asia. Tämän vuoksi muu- tusta ja palautumista. Näiden peruspalikoiden ympärillä tos koskee myös meitä. Vierumäen uusi työhyvinvointimalli on olemme Vierumäellä työskennelleet tavalla tai toisella jo 90 kehitetty vastaamaan haasteeseen, joka on syntynyt elämän vuotta. Muutos johon mekin vastaamme on psyykkisen hyvin- helpottumisen myötä. Iso osa innovaatioista on kehitetty hel- voinnin tuominen vahvemmin mukaan valmennuksiimme. Vieru- pottamaan ihmisten arkea niin työssä, kuin vapaa-ajalla ja mäen uuden työhyvinvointimallin tavoite on auttaa yksilöitä nos- tämä kehitys ei aina ole pelkästään positiivista. Elämän help- tamaan kokonaiskapasiteettiaan (fyysinen, psyykkinen, sosiaa- pous on tullut fyysisen rasituksen vähentymisenä ja samanai- linen) jonka avulla yksilötasolla pystymme kohtaamaan elämän kaisesti ovat elämän psyykkiset vaatimukset kasvaneet. haasteet, niin työssä kun vapaa-ajalla. Suomalaisten fyysinen kunto on laskenut jatkuvasti ja kuilu Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan vaativat pit- fyysisen kunnon ja psyykkisten haasteiden välissä on kasvanut käjänteistä työtä. Pitkäjänteisen työn tekemiseksi, mitattavien kestämättömään tilaan. Hinta jota maksamme tästä, on monel- tulosten saamiseksi ja hyvinvoinnin investoinnin muuttaminen lakin tapaa mitattuna liian suuri. Syitä psyykkisen pahoin- euroiksi vaativat strategista kumppanuutta. Tähän me Vieru­ voinnin lisääntymiselle on monia, yksi on työelämän kilpailun mäellä olemme valmiit… oletko sinä? n 32 HR viesti 3–4/2018