HR viesti 3+4/2018 - Page 28

Toni Pekan mukaan tiedon hyödyntäminen on heikolla tasolla kuuluttaa määräajoin tehtävää, systemaattista indikaattorien organisaatioissa: seurantaa ja aktiivista puuttumista ongelmiin. ”Tiedolla johtamisen pitäisi olla keskeisellä sijalla silloin ”Tutkimusten mukaan esimerkiksi pitkittyneissä sairauspois- kun tehdään ennaltaehkäisevää työtä ja parannetaan varhai- saoloissa juurisyyt ovat usein työyhteisössä itsessään. Tällöin sen puuttumisen prosesseja työpaikoilla.” niihin voidaan myös vaikuttaa parantamalla työyhteisön toimi- Jos työntekijällä alkaa ote työssä lipsua esimerkiksi masen- vuutta”, tutkija linjaa. nuksen tai avioeron takia, systeemin pitäisi nostaa ajoissa varoituslippu ilmaan merkiksi esimiehelle, että nyt tarvitaan Sari Sairaanhoitaja kuormittuu henkisesti apua. Toisaalta kuntapuolella työnkuvia on monenlaisia ja jaksami- ”Paperilla nämä asiat toimivat hyvin, mutta todellisuudessa seen liittyvät riskit vaihtelevat. Pekan mukaan yleisin kunnal- esimerkiksi lähiesimiesten taso ja aktiivisuus vaihtelevat”, poh- linen ammatti on sairaanhoitaja, eli ammatti, jossa nykyisel- tii Pekka. lään fyysinen kuormittavuus on jo aika hyvin hanskassa, mutta vuorotyön henkinen rassaavuus onkin sitten jo toinen juttu. Systemaattisempaa otetta, kiitos! Vastaavasti esimerkiksi opettajilla on haasteita isojen luok- Hyvässä tiedolla johtamisen mallissa koko organisaatio kakokojen kanssa – ja Wilman kaltaiset sähköiset viestintäväli- sitoutetaan pitämään porukasta parempaa huolta. Pekan neet tuovat myös vanhemmat herkästi ”iholle”. mukaan nappisuoritusta saa suomalaisesta kuntakentästä edel- leen hakemalla hakea, vaikka monta asiaa tehdään jo varsin hyvin. ”Yleisesti kunta-alan trendinä on se, että asiakkaita per työntekijä on koko ajan lisää”, Pekka huomauttaa. Mikään erillinen saari, saati linnake suomalaisessa yhteis- ”Meillä on kyllä kirjattu ja tiedostettu, että esimerkiksi sai- kunnassa ei kuntapuoli myöskään ole. Kevan ja Terveystalon rauspoissaolot on asia, jota seurataan, mutta todellisia mitta- tekemisissä tutkimuksissa yksityinen ja kunnallinen sektori on reita ei ole käytössä.” Kerran pari vuodessa kasaan raapaistu asetettu rinnakkain ja huomattu, että samanlaisten ongelmien raportti on varsin köykäistä tiedolla johtamista: Pekka perään- kanssa painiskellaan kummallakin puolella. 28 HR viesti 3–4/2018