HR viesti 3+4/2018 - Page 24

” Johtajan oman käytöksen vaikutus yrityksen kulttuuriin on suuri. Yllytyshullut innovaatiokisassa kun voimme tehdä asioita, jotka ovat intohimomme ja joku Uusi-Kakkurin väitöstutkimuksessa yhteisöllisen johtajuuden nel- uskoo meihin”, uskoo Uusi-Kakkuri. jästä osa-alueesta – vaikuttaminen, älyllinen yllyttäminen, yksi- Yhteisöllinen johtajuus vaatii uutta tulokulmaa myös orga- lön tarpeiden huomioiminen ja inspiroiva motivoiminen – eri- nisaatioilta, kun tehdään päätöksiä rekrytoitavan johtajan tyisesti älyllinen yllyttäminen nousi keskeiseksi käyttäytymi- vahvuuksista. “Pitää uskaltaa rekrytä yhteisöllinen johtaja.” seksi, johon kannattaa panostaa. Älyllinen yllyttäminen voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että esimies haastaa joukkojaan Johda esimerkin kautta! ajattelemaan jotain tiettyä asiaa kokonaan uudesta näkökul- Yhteisöllisempi johtaja ymmärtää myös viestinnän tärkeyden. masta. Hän osaa kuunnella, sovitella ja etsiä uusia toimintatapoja ”Älyllinen yllyttäminen vaatii johtajalta heittäytymistä ja sekä piirtää rohkeasti suuntaviivoja tulevaisuuteen yhteistyössä avoimuutta. Hän voi esimerkiksi kyseenalaistaa jotakin omaa muiden kanssa. Yrityksen toimintakulttuurin kannalta on olen- työhönsä liittyvää asiaa ja näin antaa muille esimerkin, että naista, miten johtaja näyttää arjen teoillaan – joskus pienillä- lukkiutuneita ajatuksia ja toimintatapoja pitää voida haastaa kin – missä mennään ja mitä porukalta odotetaan. ja tarvittaessa muuttaa. Tämä vaatii johtajalta rohkeutta, mutta toisaalta näyttää työntekijöille uuden toimintamallin. On myös tärkeää puhua omista virheistä ja niiden opeista ääneen”, pohtii Uusi-Kakkuri. Kun puhutaan luovista johtajista johtamassa luovia ihmi- ”Tämän asian tärkeyttä ei aina tiedosteta, vaikka johtajan oman käytöksen vaikutus yrityksen kulttuuriin on suuri.” Johtaja voi kuitenkin olla avoin omien sokeiden pis- teidensä suhteen. Uusi-Kakkurin tarjoamassa esimerkissä asia- keskeinen pomo sanoo alaisilleen: olen päättänyt kehittää siä, mieleen tulee helposti mainos- tai konsulttitoimisto itseäni ihmisläheisemmäksi ja tarvitsen apuanne tässä. Pomo tai vähintäänkin jonkun teknologiayrityksen R&D-osasto. ehdottaa, että tiimi alkaa tehdä yhteisiä kokouskävelyjä ja Uusi-Kakkuri kuitenkin toteaa, että nämä asiat koskettavat samalla syventää teemaa – ja lupaa ylävitosen sille, joka huo- hyvinkin suurinta osaa työväestöstä – ja uusien asioiden kek- mauttaa linjan lipsumisesta. siminen on joka tapauksessa kansakunnan elinehto, pelkkä Uusi-Kakkuri myöntää, että vielä löytyy paljon niitäkin tehostaminen ei riitä. Luovia ihmisiä tarvitaan siis joka sekto- tahoja, joiden mukaan johtajan pitää sanella käskyjä eikä rilla, myös ihan perinteisillä teollisuusaloillakin. sanailla tunteista. ”Liian moni ajattelee vieläkin, että välittämi- ”Yhteisöllinen johtajuus lähtee siitä, että tunnistetaan mui- den vahvat alueet ja tuetaan niitä. On helppo luoda uutta, 24 HR viesti 3–4/2018 nen on turhaa tunteilua. Tällöin on hyvä pitää mielessä, että ilman ihmisiä ei ole organisaatiota.” n