HR viesti 3+4/2017 - Page 66

ASIAKAS VIESTI Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. VMP:n Turun toimipisteellä viihtyvät (vasemmalta) IT-harjoittelija Pekka Ora, aluejohtaja Vesa Suominen, asiakasjärjestelmäasiantuntija Miia Virtanen, somekoordinaattori Ellen Into, HR-asiantuntjia Sanne Wall ja Head of Customer Experience Johannes Setänen. VUOKRATYÖNTEKIJÄT JAKSAVAT TYÖSSÄÄN MUITA TYÖNTEKIJÖITÄ PAREMMIN Vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kin u ­ sealle meistä työ on yksi onnea tuottavista asioista. Siksi vuosi vuodelta myönteisempiä. Keväällä VMP Varamiespalve- VMP:n työterveyskyselyjen lähtökohta on, mikä saa työnteki- lun työntekijöille toteutettu Hyvä työvire -tutkimus tukee koko jämme viihtymään töissä.” alan positiivista kehitystä. Työhyvinvointia edistääkseen VMP on perustanut työnteki- VMP:n helmikuussa 2017 teettämän tutkimuksen mukaan jöilleen viihdy.vmp.fi-nettisivun, jonka kautta työntekijöitä kan- 84 % sen vuokratyöntekijöistä voi työssään hyvin. Vuokratyö- nustetaan tekemään viihtyvyyttä edistäviä tekoja ja kertomaan alan keskiarvo työssäjaksamiselle on 4,1, kun Suomen kaik- niistä. kien alojen keskiarvo on 3,7. ”Vallalla on edelleen vanhanaikaisia käsityksiä siitä, kuinka vuokratyöntekijät eivät ole tyytyväisiä työhönsä ja voi- vat huonosti. VMP:n ja alan liiton HPL:n tutkimukset kuiten- ”VMP Varamiespalvelun tavoite on kehittää ja muuttaa työ- elämää. Siksi kokeilemme jatkuvasti uusia keinoja, joilla työ- hyvinvointia voi parantaa”, Vuohiniemi valottaa. VMP:n työntekijöillä oli esimerkiksi mahdollisuus saada kin osoittavat, että vuokratyöntekijät voivat keskimäärin muita käyttöönsä Vierumäen HappyHealthyPeople –mobiilisovellus paremmin. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että sairauspoissa- puolen vuoden ajaksi. oloja on vähän”, VMP Groupin HR-johtaja Matti Vuohiniemi sanoo. VMP:n työntekijöiden poissaoloprosentti on valtakunnalli- sesti kaikkien alojen keskiarvosta vain noin puolet, 2 %. Vuo- hiniemi toteaakin työhyvinvoinnin olevan tulevaisuudessa mille ”Lisäksi työntekijämme ovat saaneet tukea itselleen juuri siihen, mikä parantaa omaa hyvinvointia eniten. Joillekin se on tarkoittanut oman ajanhallinnan parantamista ja toisille lisää liikuntaa.” Tutkimuksen vastasi noin 1 000 vuokratyöntekijää ja sen tahansa yritykselle merkittävä investointi, joka tuottaa sijoituk- toteutti VMP:n yhteistyökumppani eläkevakuutusten asiantun- sensa takaisin. Samalla hän haastaa yritykset kääntämään tija Etera. n työhyvinvointiajattelun päälaelleen. ”Suurin osa työterveyskyselyistä keskittyy pelkästään ihmisten työviihtyvyyden ja hyvinvoinnin ongelmiin. Kuiten- 66 HR viesti 3–4/2017 Lisätietoja: matti.vuohiniemi@vmp.fi, www.vmp.fi