HR viesti 3+4/2017 - Page 57

ILMOITUS TEKOÄLYN AVULLA PAREMPAA TYÖ­ HYVINVOINTIA TEKSTI: JARKKO BÖHM Työn kuormitus on kasvanut 2000-luvulla nopeasti. Väsymys, unihäiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat arkipäivää useimmissa työyhteisöissä. Suomalainen terveysteknologiayritys Odum Oy on kehittänyt mobiilisovelluksen, jonka avulla työntekijän on helpompi ennaltaehkäistä sairauksia ja kohentaa elämänlaatuaan. Jukka Suovanen ja Johanna Varje sekä toimistokoira Sara. Mobiilisovellus AlvinOne on Teknologian tutkimuskeskus VTT:n perustetta, miksi tietyn ikäisenä pitäisi mennä terveystarkastuk- ja Odumin yli viisivuotisen yhteistyön tulos. Sovellus perus- seen. Sovelluksen avulla työterveyshuollon palveluita ja käyn- tuu tekoälyyn, joka ennustaa työntekijän sairastumisriskin ja tejä pystytään kohdentamaan entistä tarkemmin.” ohjaa riskissä olevat henkilöt sähköiseen terveystarkastukseen. Lisäksi se auttaa käyttäjää ennaltaehkäisemään sairauksia Henkilökohtaisempaa HR-johtamista omatoimisesti. Varje kuvaa AlvinOnea työkaluksi henkilöstön voimavaro- ”Globaali kilpailu pakottaa lisäämään työn tuottavuutta jen älykkääseen johtamiseen. Tekoälyn tuottaman tiedon myös Suomessa. Tämä näkyy jokaisen työntekijän arjessa. avulla voidaan seurata henkilöstön jaksamista ryhmätasolla ja AlvinOne kehitettiin vastaamaan tähän haasteeseen enna- reagoida ennakoivasti mahdolliseen ylikuormitukseen. koivasti”, Odumin toimitusjohtaja Jukka Suovanen kertoo. Mobiilisovelluksen poh jalla oleva koneoppiva algoritmi perustuu 180 000 henkilön terveysdataan, jota VTT on tutki- nut. Sovellus esittää käyttäjälleen kymmenen kysymystä, joi- Telialla Suomen HR:ssä johtamisen kehittämisestä vastaava ja Talent & Culture -tiimin esimiehenä toimiva Karoliina Pollari näkee AlvinOnen kaltaisen työkalun hyödyllisenä. ”Telialla uskomme siihen, että kun ihmiset johtavat itseään den vastausten perusteella tekoäly ennustaa sairastumistoden- ja omaa hyvinvointiaan sekä tekevät itselleen merkityksellisiä näköisyyden seuraavan vuoden sisällä. Riski esitetään kolmi- asioita, niin he suoriutuvat työssään paremmin. Tällainen digi- portaisesti värikoodilla, jossa punainen merkitsee korkeaa ris- taalinen ja mobiilisti mukana kulkeva työkalu on varmasti oiva kiä sairastumiseen ja keltainen keskisuurta. Vihreän tuloksen lisä oman elämänsä johtamiseen ja työhyvinvoinnin kasvatta- saanut henkilö ei todennäköisesti sairastu vuoden sisällä. miseen”, hän sanoo. Punaisen ja keltaisen tuloksen saanutta henkilöä sovel- lus suosittelee tekemään sähköisen terveystarkastuksen, jonka perusteella ohjelma luo kymmenestä eri osa-alueesta palaut- Voiko tekoälyn avulla tehdä HR-johtamista? Pollarin mie- lestä voi. ”Niin hullulta kuin se kuulostaakin, tekoäly tuo työelämään teen, jolla se ohjaa käyttäjää pienentämään terveysriskejään. tietyllä tavalla lisää henkilökohtaisuutta, koska sen avulla pys- Terveystarkastus arvioi muun muassa nukkumista, vireyttä, fyy- tymme mahdollistamaan ihmisille palveluita, jotka hyödyttä- sistä aktiviteettia, kehon koostumusta ja addiktioita. vät heitä jatkuvasti henkilökohtaisesti ajasta ja paikasta riip- Odumin markkinointijohtaja Johanna Varjeen mukaan sovellus ja palvelu sen ympärillä automatisoivat työhyvinvoin- pumatta.” AlvinOne on ladattavissa Apple- ja Android-puhelimiin, nin ja toimintakyvyn ylläpidon työpaikoilla ja auttavat kohdis- ja kuka tahansa voi tehdä sovelluksessa terveysennusteen tamaan hyvinvointipalveluita paremmin. ilmaiseksi. Sähköinen terveystarkastus on yrityksille ja yhtei- ”Tällä hetkellä työterveyshuollossa tehdään aika pal- jon ikäryhmätarkastuksia, mutta siihen ei ole sinänsä mitään söille tarjottava palvelu. Sovelluksen julkaisu on osa Odum Oy:n kansainvälistymissuunnitelmia. n 3–4/2017 HR viesti 57