HR viesti 3+4/2017 - Page 49

miseksi sekä naisvaltaisten yritysten kasvun tukemiseksi senttia alan kokoaikaisen työntekijän säännöllisen työajan sairaus­vakuutuslakia muutettiin 1.4.2017 alkaen siten, että pituudesta. Jos työnantaja ei ole sidottu työehtosopimukseen, naispuolisen työntekijän työnantajalle aiheutuvia vanhemmuu- työajan tulee olla vähintään 80 prosenttia työaikalain kolman- den kustannuksia tasataan 2  500 euron kertakorvauksella. nessa luvussa tarkoitetusta säännöllisestä työajasta. Mikäli työ- Perhevapaakorvausta koskeva lainkohta tulee sovellettavaksi aikaa on vähennetty osasairauspäivärahan tai osakuntoutusra- tilanteissa, joissa ensimmäinen päivä, jolta maksetaan äitiys- han edellyttämällä tavalla, työsuhde voidaan poikkeuksellisesti rahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa on 1.4.2017 tai katsoa kokoaikaiseksi. sen jälkeen. Työ- tai virkasuhteen kestolle tai työajalle asetettujen vaati- Kaikki työnantajat eivät kuitenkaan ole automaattisesti musten katsottaisiin täyttyvän korvauksen saamisen edellytyksiä oikeutettuja uuteen perhevapaakorvaukseen, sillä korvauk- arvioitaessa myös vaikka työntekijä olisi äitiys- tai vanhempain- sen saamiselle on asetettu useita tarkempia edellytyksiä. Ensin- rahalle jäädessään ollut työ- tai virkasuhteeseen liittyvällä hoito- näkin työnantajalla on oikeus perhevapaakorvaukseen aino- vapaalla, osittaisella hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla tai opin- astaan, mikäli työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adop- tovapaalla. Tällöin perhevapaakorvauksen saamisen edelly- tioäidin vanhempainrahaa. Lisäksi edellytetään, että työnan- tyksenä on, että työ- tai virkasuhde täyttää edellä mainitut vaa- taja on maksanut työntekijälle äitiysraha- tai adoptioäidin van- timukset ja työntekijällä on vapaan päättyessä oikeus palata hempainrahakauden aikana vähintään yhdeltä kuukaudelta aikaisempaan kokoaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen. Laki ei työ- tai virkaehtosopimukseen taikka työsopimukseen perus- edellytä työnantajan maksavan kyseisten vapaiden ajalta palk- tuen palkkaa. Työnantaja ei ole lain mukaan velvollinen mak- kaa, joten näissäkin tapauksissa perhevapaakor­vauksen saa- samaan palkkaa perhevapaan ajalta. Useiden alojen työeh- misen edellytyksenä on, että työnantaja on työ­ehtosopimuksen, tosopimuksissa on kuitenkin sovittu, että äitiysvapaan ajalta työsopimuksen tai työpaikalla vakiintuneen käytännön perus- maksetaan palkkaa esimerkiksi kolmelta kuukaudelta. Palkan- teella maksanut työntekijälle äitiysraha- tai adoptioäidin van- maksuvelvollisuus perhevapaan ajalta voi perustua myös työ- hempainrahakauden aikana vähintään kuukauden ajalta palk- sopimukseen tai työpaikalla noudatettuun käytäntöön. Mikäli kaa. työnantaja maksaa äitiys- tai adoptioäidin vanhempainraha- Perhevapaakorvauksena naispuolisen työntekijän työnanta- kauden ajalta palkkaa, Kela maksaa työnantajalle vanhem- jalle voidaan maksaa 2.500 euron kertakorvaus jokaista ras- painpäivärahat. Työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta, kautta tai adoptiota kohden. Korvaus on kiinteämääräinen eikä vaikka se maksaisi äidille ainoastaan palkan ja vanhempain- sitä ole sidottu indeksiin. päivärahan erotuksen. Perhevapaakorvausta voi hakea Kelalta heti, kun palkkaa Perhevapaakorvauksella on pyritty tukemaan pysyvien ja on maksettu työntekijälle äitiysraha- tai adoptioäidin vanhem- jatkuvien työsuhteiden syntymistä. Siten työsuhteen kesto onkin painrahakaudella vähintään kuukaudelta. Perhevapaakor­vausta luonnollisesti yksi tekijä, joka vaikuttaa työnantajan oikeuteen on haettava kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa saada perhevapaakorvausta. Jotta työnantajalla olisi oikeus työntekijän vanhempainpäivärahakauden päättymisestä. Per- perhevapaakorvaukseen, työsuhteen on tullut kestää vähin- hevapaakorvausta voidaan hakea samassa yhtey­dessä kun tään kolme kuukautta äitiys- tai vanhempainrahakauden alka- haetaan vuosilomakustannuskorvausta taikka omalla erillisellä miseen mennessä. Lisäksi edellytetään, että työsopimus on hakemuksellaan. Vuosilomakustannuskorvaukseen työnantaja sovittu vähintään vuoden kestäväksi. Työsuhteelta edellytetty on puolestaan oikeutettu silloin, kun työnantaja on ollut velvol- vuoden vähimmäispituus voi täyttyä myös kahden tai useam- linen maksamaan työntekijälle lomapalkkaa tai lomakorvausta man toisiaan välittömästi seuraavan määräaikaisen työsopi- äitiys-, isyys-, erityisäitiys- tai vanhempainvapaan perusteella muksen perusteella. kertyneestä vuosilomasta. Vuosilomakustannuskorvausta mak- Myös osa-aikaisen työntekijän työnantajalla voi olla oikeus setaan kuitenkin 1.4.2016 tai sen jälkeen alkaneiden äitiys-, perhevapaakorvaukseen. Tällöin edellytyksenä kuitenkin on, isyys- ja vanhempainvapaiden osalta ainoas­taan 156 arki- että työntekijän työaika on ennen äitiysrahakauden tai adop- päivän ajalta, vaikka työntekijälle kertyisi työehtosopimuksen tioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 pro- perusteella vuosilomaa pidemmältä ajalta. n JUHA KUJALA ANNE PETÄJÄNIEMI-BJÖRKLUND JANI PITKÄNEN HEIKKI TUOMELA 3–4/2017 HR viesti 49