HR viesti 3+4/2017 - Page 48

Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TEKSTI: HENNI HOKKANEN TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Miten työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoit- lakien soveltamisalan ulkopuolelle jäävien työnantajien hallin- teet muuttuivat 1.5.2017 alkaen? nollista taakkaa. Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen Toukokuun alussa myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa tähtäävät lakimuutokset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2017. työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnal- velvollisuus tiedottaa työntekijöille oikeudesta työllistymissuun- lisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja valtion virkamiesla- nitelmaan poistuivat. Työsopimuslain 9 luvun 3 a §:n mukaan kiin tehdyillä muutoksilla pyritään erityisesti säännöllisesti alle työnantajan tuli aiemmin ilmoittaa työntekijöiden irtisanomi- 20 työntekijää työllistävien yksityisten työnantajien hallinnolli- sesta viipymättä työ- ja elinkeinotoimistolle, jos taloudellisilla tai sen taakan vähentämiseen. Muutosten taustalla on hallituksen tuotannollisilla perusteilla, saneerausmenettelyn yhteydessä tai tavoite purkaa turhaa sääntelyä. työnantajan konkurssista tai kuolemasta johtuvilla taloudellisilla Aiemmin työnantajalla oli työsopimuslain 9 luvun 3 §:n tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottiin vähintään kymmenen mukaan velvollisuus selvittää taloudellisilla ja tuotannollisilla työntekijää. Ilmoituksesta tuli käydä ilmi irtisanottavien työnteki- perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanottavalle jöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päät- työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- tymisajankohdat. Lisäksi työnantajan tuli työsopimuslain 9 luvun ja elinkeinotoimistosta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä 3 b §:n mukaan tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllis- ajoin kuin mahdollista. Toukokuun alun jälkeen työnantajat tymissuunnitelmaan irtisanoessaan vähintään kymmenen työnte- eivät ole enää olleet velvollisia selvittämään työntekijälle työ- kijää taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. ja elinkeinotoimistosta saatavia palveluita, minkä on toivottu helpottaneen työnantajien hallinnollista taakkaa. Työsopimuslain mukainen selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan Myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa lomautuksista työ- voimaviranomaisille poistui. Muun muassa työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukaan työnantaja oli aiemmin velvollinen ilmoit- koske työnantajaa, joka on lain säännöksen, sopimuksen tai tamaan vähintään kymmenen työntekijän lomautuksista työvoi- muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvot- maviranomaisille. telemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän Vaikka lakisääteisistä ilmoittamis- ja selvittämisvelvoitteista edustajiensa kanssa. Yhteistoimintalakien mukaisia velvoit- luovutaan, etenkin nuorten ja ulkomaisten työntekijöiden koh- teita ei muutettu, eli niiden soveltamisalaan kuuluvien työnan- dalla ohjaus julkisten työvoimapalveluiden pariin saattaa edel- tajien on jatkossakin käytävä työvoiman vähentämiseen liitty- leen olla tarpeen. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimer- vät yhteistoimintaneuvottelut, ilmoitettava työvoiman vähentä- kiksi lomautus- tai irtisanomisilmoitukseen liitettävillä ohjeilla. missuunnitelmista työ- ja elinkeinotoimistolle sekä laadittava toimintasuunnitelma tai esitettävä toimintaperiaatteet, joiden Työnantajalla on nykyään kuulemma oikeus per- mukaisesti irtisanottavien työntekijöiden uudelleen työllisty- hevapaakorvaukseen. Mikä tämä korvaus on ja mistä tuetaan. Käytännössä työnantajan ilmoitus- ja selvittä- kuinka sitä voi saada? misvelvoitteiden keven ххѕ9ѕх̈́ٽ͕ѕոٱ͕ )ٱ͕Ѥٹѕٱ٥ѕѽф͕ ͤمՑф٥хѕхͅ )!99$!=--98(!H٥ѤϊLм)QIT!e[I%98)A--+9QQ$)-I$-991