HR viesti 3+4/2017 - Page 48

Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TEKSTI: HENNI HOKKANEN TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Miten työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteet muuttuivat 1.5.2017 alkaen? Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen tähtäävät lakimuutokset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2017. Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja valtion virkamieslakiin tehdyillä muutoksilla pyritään erityisesti säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistävien yksityisten työnantajien hallinnollisen taakan vähentämiseen. Muutosten taustalla on hallituksen tavoite purkaa turhaa sääntelyä. Aiemmin työnantajalla oli työsopimuslain 9 luvun 3 §:n mukaan velvollisuus selvittää taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työja elinkeinotoimistosta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Toukokuun alun jälkeen työnantajat eivät ole enää olleet velvollisia selvittämään työntekijälle työja elinkeinotoimistosta saatavia palveluita, minkä on toivottu helpottaneen työnantajien hallinnollista taakkaa. Työsopimuslain mukainen selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan koske työnantajaa, joka on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Yhteistoimintalakien mukaisia velvoitteita ei muutettu, eli niiden soveltamisalaan kuuluvien työnantajien on jatkossakin käytävä työvoiman vähentämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, ilmoitettava työvoiman vähentämissuunnitelmista työ- ja elinkeinotoimistolle sekä laadittava toimintasuunnitelma tai esitettävä toimintaperiaatteet, joiden mukaisesti irtisanottavien työntekijöiden uudelleen työllistymistä tuetaan. Käytännössä työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventäminen helpottaa ainoastaan pienten säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistävien ja yhteistoimintalakien soveltamisalan ulkopuolelle jäävien työnantajien hallinnollista taakkaa. Toukokuun alussa myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa työntekijöille oikeudesta työllistymissuunnitelmaan poistuivat. Työsopimuslain 9 luvun 3 a §:n mukaan työnantajan tuli aiemmin ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta viipymättä työ- ja elinkeinotoimistolle, jos taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, saneerausmenettelyn yhteydessä tai työnantajan konkurssista tai kuolemasta johtuvilla taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottiin vähintään kymmenen työntekijää. Ilmoituksesta tuli käydä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päättymisajankohdat. Lisäksi työnantajan tuli työsopimuslain 9 luvun 3 b §:n mukaan tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan irtisanoessaan vähintään kymmenen työntekijää taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa lomautuksista työvoimaviranomaisille poistui. Muun muassa työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukaan työnantaja oli aiemmin velvollinen ilmoittamaan vähintään kymmenen työntekijän lomautuksista työvoimaviranomaisille. Vaikka lakisääteisistä ilmoittamis- ja selvittämisvelvoitteista luovutaan, etenkin nuorten ja ulkomaisten työntekijöiden kohdalla ohjaus julkisten työvoimapalveluiden pariin saattaa edelleen olla tarpeen. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lomautus- tai irtisanomisilmoitukseen liitettävillä ohjeilla. Työnantajalla on nykyään kuulemma oikeus perhevapaakorvaukseen. Mikä tämä korvaus on ja kuinka sitä voi saada? Naisten tasa-arvoiseen kohtelun ja työllistämisen edistämisek si, vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten tasaa- HENNI HOKKANEN TARU HYVÄRINEN PEKKA JÄNTTI KARI KANNALA 48 HR viesti 3–4/2017 Palstalla asianajotoimisto Evershedsin työoikeusryhmän osaajat vastaavat aiheeseen liittyviin kysymyksiin. TEKSTI: HENNI HOKKANEN TIMO JARMAS ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS EVERSHEDS ASIANAJOTOIMISTO OY Miten työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoit- lakien soveltamisalan ulkopuolelle jäävien työnantajien hallin- teet muuttuivat 1.5.2017 alkaen? nollista taakkaa. Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteiden keventämiseen Toukokuun alussa myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa tähtäävät lakimuutokset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2017. työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä Muun muassa työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, kunnal- velvollisuus tiedottaa työntekijöille oikeudesta työllistymissuun- lisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja valtion virkamiesla- nitelmaan poistuivat. Työsopimuslain 9 luvun 3 a §:n mukaan kiin tehdyillä muutoksilla pyritään erityisesti säännöllisesti alle työnantajan tuli aiemmin ilmoittaa työntekijöiden irtisanomi- 20 työntekijää työllistävien yksityisten työnantajien hallinnolli- sesta viipymättä työ- ja elinkeinotoimistolle, jos taloudellisilla tai sen taakan vähentämiseen. Muutosten taustalla on hallituksen tuotannollisilla perusteilla, saneerausmenettelyn yhteydessä tai tavoite purkaa turhaa sääntelyä. työnantajan konkurssista tai kuolemasta johtuvilla taloudellisilla Aiemmin työnantajalla oli työsopimuslain 9 luvun 3 §:n tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottiin vähintään kymmenen mukaan velvollisuus selvittää taloudellisilla ja tuotannollisilla työntekijää. Ilmoituksesta tuli käydä ilmi irtisanottavien työnteki- perusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanottavalle jöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät ja työsuhteiden päät- työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- tymisajankohdat. Lisäksi työnantajan tuli työsopimuslain 9 luvun ja elinkeinotoimistosta saatavat työvoimapalvelut niin hyvissä 3 b §:n mukaan tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllis- ajoin kuin mahdollista. Toukokuun alun jälkeen työnantajat tymissuunnitelmaan irtisanoessaan vähintään kymmenen työnte- eivät ole enää olleet velvollisia selvittämään työntekijälle työ- kijää taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. ja elinkeinotoimistosta saatavia palveluita, minkä on toivottu helpottaneen työnantajien hallinnollista taakkaa. Työsopimuslain mukainen selvitysvelvollisuus ei kuitenkaan Myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa lomautuksista työ- voimaviranomaisille poistui. Muun muassa työsopimuslain 5 luvun 4 §:n mukaan työnantaja oli aiemmin velvollinen ilmoit- koske työnantajaa, joka on lain säännöksen, sopimuksen tai tamaan vähintään kymmenen työntekijän lomautuksista työvoi- muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvot- maviranomaisille. telemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän Vaikka lakisääteisistä ilmoittamis- ja selvittämisvelvoitteista edustajiensa kanssa. Yhteistoimintalakien mukaisia velvoit- luovutaan, etenkin nuorten ja ulkomaisten työntekijöiden koh- teita ei muutettu, eli niiden soveltamisalaan kuuluvien työnan- dalla ohjaus julkisten työvoimapalveluiden pariin saattaa edel- tajien on jatkossakin käytävä työvoiman vähentämiseen liitty- leen olla tarpeen. Käytännössä tämä voidaan toteuttaa esimer- vät yhteistoimintaneuvottelut, ilmoitettava työvoiman vähentä- kiksi lomautus- tai irtisanomisilmoitukseen liitettävillä ohjeilla. missuunnitelmista työ- ja elinkeinotoimistolle sekä laadittava toimintasuunnitelma tai esitettävä toimintaperiaatteet, joiden Työnantajalla on nykyään kuulemma oikeus per- mukaisesti irtisanottavien työntekijöiden uudelleen työllisty- hevapaakorvaukseen. Mikä tämä korvaus on ja mistä tuetaan. Käytännössä työnantajan ilmoitus- ja selvittä- kuinka sitä voi saada? misvelvoitteiden keven ххѕ9ѕх̈́ٽ͕ѕոٱ͕ )ٱ͕Ѥٹѕٱ٥ѕѽф͕ ͤمՑф٥хѕхͅ )!99$!=--98(!H٥ѤϊLм)QIT!e[I%98)A--+9QQ$)-I$-991