HR viesti 3+4/2017 - Page 39

Toimitusjohtaja Kim Lönnqvist Avaintieto Oy:stä toteaa, että ergonomian lähtökoh­ dat työpaikoilla ovat sinänsä yksinkertaiset: parannetaan työoloja, hyvinvointia ja tur­ vallisuutta tavoitteena saada mahdollisim­ Ei rakettitiedettä man mukava, häiriötön ja tehokas lopputu­ los. Tällöin mm. kitketään pois huonoja, pas­ siivisia työasentoja ja pyritään vähentämään istumista – ja tuodaan tilalle terveellistä lii­ kettä. Lönnqvist muistuttaa tutkimuksista, joi­ den mukaan jokainen parempaan ergono­ miaan investoitu euro tulee kuusinkertaisena takaisin. ”Ergonomia tiedostetaan tänä päivänä mielestäni hyvin ja on todettu, että yritys­ ten menestys syntyy työhyvinvoinnin lisäämi­ sestä.” ”Puutteitakin toki vielä esiintyy. Yksi isoim­ mista harha-askelista syntyy, kun tehdään mit­ tavia hankintoja ergonomian parantamiseksi ja sitten ajatellaan, että nyt on velvoitteet hoi­ dettu”, Lönnqvist tietää. ”Esimerkiksi yritys saattaa hankkia säh­ köpöydät työntekijöille, koska istumisen on todettu olevan vaarallista. Lopputulos kuiten­ kin on, että vain pieni osa aktivoituu ja suu­ rin osa jatkaa istumista samalla tavalla kuin aikaisemmin”, Lönnqvist toteaa. ”Ongelma on se, että kun noustaan ylös ja seistään paikallaan, niin se tuntuu hyvin nopeasti epämukavalta, jolloin tuoli vetää puoleensa ja investointi menee hukkaan.” Älä jätä puolitiehen Lönnqvistin mukaan on ratkaisevan tärkeää viedä asiat loppuun: jos hankitaan säädet­ tävät pöydät, niin samalla hankitaan seiso­ mista mukavoittavat aktivointilaudat. Tällöin istuminen automaattisesti vähenee ja seisomi­ nen aktivoituu. ”Näin päästään haluttuun tulokseen, eli hyvinvointi ja tehot nousevat, ja poissaolot vähenevät.” Työpaikoilla olisi tärkeää saada vaih­ telua ja mahdollisuuksia kokeilla eri ratkai­ suja, koska meille kaikille ei välttämättä yksi ratkaisu toimi. Toinen asia on työhyvinvointi- investointien näkeminen puhtaasti kuluina, mikä edustaa Lönnqvistin mielestä vanhan maailman ajattelua. ”Tämä on harmi, koska ne ovat todetusti ” Työpisteelläsi olisi tärkeää saada vaihtelua ja mahdollisuuksia kokeilla eri ratkaisuja. tuottavia investointeja.” 3–4/2017 HR viesti 39