HR viesti 3+4/2017 - Page 38

Ergonomia edellä Markkinointipäällikkö Liselott Bergholm-Slotte Kinnarps Oy:stä katsoo, että ergonomia – sanan laajassa merkityksessä – tie­ dostetaan työpaikoilla paremmin kuin aiemmin: ”Kyllä työhyvinvointi ja sitä kautta ergonomia ovat monessa yrityksessä tärkeitä asioita ja niihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.” Bergholm-Slotten mukaan yrityksissä kiinnitetään ensisijai­ sesti huomiota työpisteen ergonomiaan ja hyvään työtuoliin, mutta olisi myös hyvä tiedostaa mm. hyvän ääniympäristön ja ” Ergonomisesti suunnitellussa toimistossa kaikki tila on toimivaa. työtila voi kohottaa yrityksen tuottavuutta paremman viihtyvyy­ den, sitoutumisen ja häiriöttömän työskentelyn ansiosta.” Bergholm-Slotte arvioi, että monitilasisustaminen on lyönyt oikean valaistuksen merkitys. Kun taas työympäristöjä muoka­ läpi voimalla nyt kun digitaalisuus muuttaa tehtävien töiden taan, ongelmiin törmätään tasan varmasti, jos eri tehtäviä ja sisältöä ja toisaalta taloutta halutaan kohentaa tiivistämällä tarpeita ei analysoida riittävästi. neliöitä. Jotta monitilatoimistosta saadaan tuottavampi, on sen ”Erilaisia tehtäviä voidaan tukea erilaisilla työtiloilla – sama ratkaisu ei sovellu kaikille organisaatioille. Ääniympäris­ tön ja valaistuksen merkitystä eri ikäryhmille ja erilaisille ihmi­ sille ei myöskään aina tiedosteta. Iäkkäämpi ihminen tarvit­ see enemmän valoa kuin nuorempi kollega ja introvertti kai­ toteuttamiseen paneuduttava kokonaisergonomian perspektii­ vistä – ja tällöin tarvitaan ammattitaitoa, hän uskoo. ”Suunnittelun merkitys ja laadukas toteutus tulevat ole­ maan avaintekijöitä tulevaisuudessa.” Sekin on selvää, että liikkuva työ sekä etätyön lisääntymi­ paa puolestaan enemmän rauhaa ja tilaa keskittymiseen”, nen vaikuttavat yritysten toimintaan. Jatkuva muutos on arkea hän toteaa. työn sisältöjen, uusien ohjelmistojen omaksumisen ja nopean digitaalisen muutoksen myötä. Bergholm-Slotten mukaan tässä Vaihtelu vahvistaa ajassa on saumaa toimistolle nousta ”yhteisölliseksi, houkutta­ Ergonomisesti suunnitellussa toimistossa kaikki tila on toimivaa vaksi ja innostavaksi” paikaksi. – mutta on hyvä muistaa, että myös muu kuin perinteinen työ­ ”Sen on kyettävä kilpailemaan kotitoimiston ja kulmakah­ piste voi olla ergonominen, varsinkin kun siinä ei vietetä koko vilan kanssa. Sisustuksella on mahdollisuus vaikuttaa näihin päivää vaan paikkaa vaihdellaan välillä. ”Oikein suunniteltu haasteisiin.” 38 HR viesti 3–4/2017