HR viesti 3+4/2017 - Page 27

ARJESSA OY OTTI KOPIN HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDESTA TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN Henkilöstön työkykyyn panostaminen kannattaa aina – mutta onko nyt satavarmaa, että myös toiminnan taloudellisuus paranee samassa suhteessa kuin henkilöstön suupielet kaartuvat ylöspäin? Arjessa Oy:n talousjohtaja Janne Mustajärven mukaan henkilöstötuottavuuden satsaukset ovat toimineet todellisessa elämässä erittäin hyvin. Kun lastensuojelu-, hyvinvointi- ja asumispalveluita tuottavaa yritystä pyydettiin pari vuotta sitten mukaan eläkevakuutus­ yhtiö Eteran henkilöstötuottavuuspilottiin, talossa oltiin varovai- sen optimistisia. ”Ajattelimme, että tuore lähestymistapa voisi tuoda meille jotain uutta”, Mustajärvi kertoo. Pilotissa Arjessa-yrityksen väki oppi käyttämään analytiikan työkaluja entistä paremmin ja näkemään, mihin asioihin kannattaa keskittyä parhaan tulok- sen saavuttamiseksi. ” Pilotin myötä olemme onnistuneet selkeästi kehittämään johtamista, esimiestyötä ja henkilöstö­tyytyväisyyttä. ”Pilotissa luotiin ihmisille edellytyksiä tehdä työnsä hyvin. Käsiteltävät asiat eivät sinänsä olleet uusia ja ihmeellisiä, mutta kokonaiskuvaan saatiin nyt uudenlaista selkeyttä.” Työhyvinvointipalvelujen päällikkö Tomi Hussi Eterasta toteaa, että henkilöstötuottavuuden määrittämiseen on jo eri- Ei mitään salatiedettä laisia malleja, mutta Eterassa haluttiin panostaa erityisesti sel- Mustajärven mukaan henkilöstötuottavuuden parantaminen on keyteen ja käytettävyyteen. tietynlainen ”viisasten kivi”, josta kaikki yritykset ovat kiinnos- ”Tarvittavat tiedot saadaan Eteran asiakkaille ilman eril- tuneita. Perimmäiseltä luonteeltaan nämä asiat eivät kuiten- listä veloitusta tarjottavan Hyvä työelämä -tutkimuksen ja yri- kaan ole mitään alkemiaa: silloin kun asiakkaat ja henkilöstö tyksen tuloslaskelman kautta – muuta ei tarvita.” ovat tyytyväisiä, ollaan yleensä aika hyvällä polulla. Lisäksi Mustajärvi katsoo, että erilaisten asioiden kokeile- Voima nousee tiimeistä Arjessa Yhtiöissä on töissä noin 900 ammattilaista, joten ihan minen yleensä kannattaa: ”Jos kokeilu ei toimi, niin sitten keksitään jotain muuta, pienestä porukasta ei ole kysymys. Kun toimitaan pienissä tii- mutta oppimista tapahtuu kuitenkin koko ajan”, Mustajärvi meissä, jokaisella työntekijällä on mahdollisuus läsnäolevan toteaa ja lisää, että hyvät kokeilut on syytä monistaa viipy- esimiehen tukeen. Esimiehiä myös koulutetaan jatkuvasti. mättä koko organisaation käyttöön. Tätä taustaa vasten on selvää, että Arjessa Oy oli Kesäkuussa ilmoitettiin, että Arjessa Oy on yksi viidestä menossa oikeaan suuntaan jo ennen Etera-projektiakin – mutta ehdokkaasta valtakunnallisen Työkykypalkinnon saajaksi. siitä on saatu lisänostetta: Etera palkitsee vuosittain yrityksen, joka on erityisen ansioitu- ”Pilotin myötä olemme onnistuneet selkeästi kehittämään nut työkyvyn ja hyvinvoinnin ”suunnitelmallisessa ja tuloksek- johtamista, esimiestyötä ja henkilöstötyytyväisyyttä.” Näistä kaassa” edistämisessä. Työkykypalkinnon voittaja palkitaan viimeksi mainittu on tavallaan kaikki kaikessa, sillä Mustajär- syyskuussa. jen mukaan henkilöstön tyytyväisyys korreloi vahvasti tuotetun palvelun laadun ja taloudellisen tuloksen kanssa. ”Eteran Työkykypalkinnolla haluamme nostaa esiin asiakas­yritysten edelläkävijäkäytäntöjä. Arjessa Oy:n ennak- ”Meidän työmme on niin vahvasti ’ihmiseltä ihmiselle’ koluuloton suhtautuminen henkilöstötuottavuuden kehittämiseen -tekemistä, että motivaation täytyy olla kunnossa ja työn mie- ja sen avulla saavutetut tulokset olivat ilmeinen peruste finalis- lekästä.” tijoukkoon nostamiseen”, toteaa Tomi Hussi. n 3–4/2017 HR viesti 27