HR viesti 3+4/2016 - Page 47

MATLEENA ENGBLOM TARU HYVÄRINEN PEKKA JÄNTTI KARI KANNALA MARI MOHSEN Työntekijä ilmoittaa olevansa sairaana, mutta teesta. Lisäksi yrityksissä on yleensä sovittu käytännöt, joiden epäilen, ettei poissaolo oikeasti johdu sairaudesta. mukaisesti työntekijän tulee ilmoittaa sairaudestaan. Onko työntekijälle kuitenkin maksettava palkka Selvitys työkyvyttömyydestä voi olla lääkärintodistus tai sairausajalta? muu työnantajan hyväksymä todistus, kuten esimerkiksi työter- Työsopimuslain mukaan työntekijällä, joka on sairauden tai veyshoitajan antama todistus. Joissakin työehtosopimuksissa tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, on oikeus sai- edellytetään lääkärintodistuksen olevan yrityksen työterveys- rausajan palkkaan sairastumispäivää seuraavalta yhdeksältä lääkärin antama. Tällöin muiden lääkäreiden todistuksia voi arkipäivältä. Tämän jälkeen työntekijä on oikeutettu saamaan olla mahdollista esittää vain hyväksyttävistä syistä, joita voivat sairausvakuutuslain perusteella sairauspäivärahaa. Oikeutta olla esimerkiksi lääkärin saatavuus tai sairauden laatu. Mikäli palkkaan ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, joissa työky- työnantaja perustelluista syistä epäilee esimerkiksi lääkärin­ vyttömyys on aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimatto- todistuksen sisältöä, eikä siten hyväksy työntekijän toimittamaa muudella. Lisäksi työntekijän on pyydettäessä esitettävä työn­ selvitystä, työnantaja voi osoittaa työntekijän nimeämänsä antajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Sairausajan lääkärin tutkittavaksi. Työnantaja on velvolline XZ[XX[[XH]\Hp[]\Z[p0Z\0YX[KB]Y[00[\Z[[[\HZZ]]]]\[ZB]HpZ[]Z[K\Z[\Z[pZ[]ZZ[\ B] p훝ZZZH[H\Y[[XX[p]]0^^]00^Z[p0ZpZ\]\Z[[\HH[XZ[Z\Y[p훘[Z[][X[H][Kp훝ZZ0ZHHZ]]BZ]]\0Y[][Z\0 Z\]\Z[[X[[[XZ[Y[]Z[ۈp훝ZZZ\]Y[ZBp훘[ZHZHZ][X[HYH00[\ZY[\]\X[ZZ]][XHp]]0^^\ۚH]\]Z[B]Z\\X[ۚ0[0[[XZ][\]]H\pBp훝ZZۈ\[]Z[p0p00ZZH[]]H\XBZ[K00H\[H00]Y]Y[\[p]]0^^Y[Z[Z\]\ZH\]\XHZZ]]XHp훝ZZp]]0BHp]]0^^Y[\ۋ00Z\\H00[\\‚^^Y[ZHp훘[ZH00Z\\HH[[XZ][ BZ]]XHp훝ZZ[XX[\Z\Hp0][[Z[[[\[Y\ZHp훝ZZ]ۈ[[]0HZ]0\Hp0 00[]\[ۈZ][[[۝Y[X[Z[ZZ]]]Hp]]0^^\Z]H[[XZ][Z]]]XB\X[[Z[[]\ˈ]Z\[Z\]\X[^p훝0Z\\0\[ۈZ]0 [ZX[ZZH[XHp]]0^^\[BZYHp훘[ZK\[[\H[YHXH[Z[ۈ\[Y\BۈZZ]][][\Z\KH00]Y]Y[\\H[][ BZHܝX][p훈Z[Z\[XZ\]\ˈp\^\00 BX[Z\]YZKHp훘[ZHH[[XZ][[[[00ZH0p0HY]HZZ\H\]Z\\BZ\]\Z[[[XZ[Z\Y[Z]]]0ZZ B]\Hp훝ZZp[]Z[]ZZ\\Hp[[[XZ B[]][]Z[H\]Z]0[[]\p]]0^^Y\0\]Z\Kp훝ZZZ[YHZ[p0Z[pB[YHp[]\Z[]ZX[]XHZ[\X[^Y]0 B[]Z[H]ZZ\Hp0 Z\]\X[HZHH\\]K\ ^\[\0ۈZ][[]0\]Z\Y]][KBp훘[ZHZ[YH\\[Kۚ]HZ\]\\\B0훈\\Y[H[[XZ[Y[]Z[ۈ\X[BH\Hp0Hۚp훘[Z[H[[[[XZB]ZZ\[[]Z[][Z[[Z\]\\[ۈ\\B][\]]KSBTHTSSPTPHSS0U0QSRKP唒SSHUS$ ̌ MY\H ‚