HR viesti 3+4/2016 - Page 18

ILMOITUS ” Työntekijöiden käyttäytyminen muuttuu trendien mukana, ja esimiesten on hyvä ymmärtää, minkälaisia odotuksia henkilöstöllä on ja mitä niiden täyttämiseksi voidaan tehdä. Kuvassa Right Managementin Business Manager Mikko Virta ja  Aditron henkilöstöpäällikkö Merja Vehmainen. URAKESKUSTELUJA VAADITAAN MYÖS MUUTOKSEN KESKELLÄ TEKSTI: MIKA WILÉN KUVA: ANTTI NYMAN Jokainen organisaatio joutuu jossain vaiheessa muutostilanteisiin. Joskus muutos on ennakoitavissa, ja sitä on aikaa suunnitella. Muutosvauhti kiihtyy kuitenkin koko ajan, ja yhä useampi organisaatio on tilanteessa, jossa edistetään useita muutoksia yhtäaikaisesti. Voiko ulkopuolinen taho ryhdittää muutosten läpiviemistä? Kysymys ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä tuli ajankohtai- tarpeellisia”, painottaa muutos- ja uranhallintapalveluihin eri- seksi henkilöstö-, palkka- ja taloushallinnon ohjelmistoratkaisui- koistuneen Right Managementin Business Manager Mikko hin sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon ulkoistuspalveluihin eri- Virta. koistuneelle Aditrolle vuonna 2015. ”Yritysjärjestelyistä joh- ”Human Touch on yksi tärkeistä arvoistamme”, koros- tuen olimme tilanteessa, jossa henkilöstövähennyksiltä ei voitu taa Merja Vehmainen. ”Se tarkoittaa, että asetamme yksi- välttyä. Alusta saakka oli selvää, että vaikeassa tilanteessa lön ­keskiöön, asetumme hänen asemaansa ja pyrimme löytä- noudatetaan Aditron ’Human Touch’ -arvoa, jossa ihmisen ja mään yksilöä arvostavia ja kannustavia ratkaisuja. Vaikka esi- yksilön kunnioittaminen ovat keskiössä”, sanoo Aditron hen- miesten ymmärretään tekevän ’vain työtään’, suurta muutosta kilöstöpäällikkö Merja Vehmainen. ”Halusimme tukea esi- läpikäyvät ihmiset odottavat organisaation edustajilta ennen miehiä kouluttamalla heitä irtisanomiskeskustelujen käymiseen, muuta arvostusta, myötäelämistä ja vilpittömyyttä. Nekin ovat sillä tämä oli uusi tilanne Aditrossa, jossa henkilöstön vähen- taitoja, joihin valmennuksella voidaan vaikuttaa.” nykset ovat olleet harvinaisia. Näistä syistä halusin esimiesten koulutukseen mukaan ulkopuolista kokemusta ja näkemystä”, Muutosvalmennusta sekä lähteville että jääville Merja kuvaa päätöksen taustoja. Muutoksessa olevien organisaatioiden intresseissä on viedä muutos päätökseen niin hyvin kuin mahdollista sekä varmis- Vaikeisiin tilanteisiin täytyy valmistautua taa, että ihmisten motivaatio ja suoritustaso säilyvät hyvinä ”Kyllä va ZX][[Y]ݘ][Y[Z[\[ZYZ[HZ[B]]][ZZ[HH[Y[8'VZZ\[[Y[][BX\]XK0]^H]Z\XK]0pZZ[Y[]0Z[[ۂۈY]\H[XH[Z[H][K]]H\Z[[KBZ[H[[0Z\Y[ܚZ\Z[\]]H[[KH\X[BX[]0HZZ]XHpZZ\훎]0]]]Z[\KB]ZZ[[Y[][K]]]HۚܙY][[ZHݘ]ZYZZ[]]H^pZZ[Hݘ]\[[[\XKNY\H $ ̌ M