HR viesti 3+4/2015 - Page 54

sumisessa seuraavat ryhmät: innovaattorit, mielipidejohtajat, varhaiset soveltajat, myöhäiset soveltajat ja konservatiivit. ”Haastavin näistä on viimeinen ryhmä eli konservatiivit, johtavan ohjaus- tai johtoryhmän on katsottava peiliin: onko tavoite ja muutosvisio kirkas, onko lähtötilanne analysoitu riittävällä tasolla, onko tavoite ymmärretty ja jaettu, onko suunni- jotka voivat soveltaa omia mallejaan vielä vuosien päästä. telma riittävän huolella laadittu ja perusteltu kaikkine elinkaa- Tällöin kysymys kuuluu, kuinka kauan organisaatio voi sallia ren vaiheineen”, hän luettelee. sen kaltaisen tilanteen. Silloin tarvitaan johtamiskykyä tilanteen ratkaisemiseksi suuntaan tai toiseen”, Rämö-Korpinen toteaa. ”Onko ylipäänsä muutosjohtamisen mallia jossain muodossa olemassa.” Mikko Luoma huolestuu sellaisista tilanteista, joissa organisaation toiminnalle vedetään uusia suuntaviivoja, mutta muu- ” Raskaita muutoksia ei tarvitse tehdä, jos yritys kykenee jatkuvaan uudistumiseen. tokset eivät koske itse johtavaa ryhmää. ”Voiko olla niin, että johtoryhmä ei muutosten keskellä löydä tarvetta muuttaa itseään. Tällainen tilanne on aika tyypillinen”, hän pohtii. ”Jos organisaatiossa on strategialähtöinen muutos tai uusiutuminen menossa, niin kyllä sen pitäisi näkyä siinä ryhmässä, joka tätä kokonaisuutta vie eteenpäin”, Luoma toteaa ja lisää, että johtoryhmät itse muuttuvat kovin harvoin esimer- Viestin kirkastaminen organisaatiolle vaatii johtamiskykyä, joka lähtee esimiehen ominaisuuksista ja kyvyistä. Uffe Tollet huomauttaa, että etäinen esimies on huono viemään muutosta kiksi kokoonpanoltaan tai kokouskäytännöiltään. ”Kovin mielellään he kertovat organisaation olevan matkalla kohti jotain kokonaan uutta.” läpi. Sen sijaan tarvitaan paljon dialogia ja kommunikointia. ”Ihmisillä on erilaisia huolia, ja he tarvitsevat tukea proses- Jatkuva uudistuminen sissa”, Tollet kuvailee. Uffe Tollet tuo esille, että hyvä organisaatio on sellainen, joka ”Tänä päivänä muutokset koskettavat työntekijöitä talou- osaa uudistua jatkuvasti. Silloin ei tarvitse tehdä raskaita muu- dellisesti. Täytyy osata puhua, että aiheuttaako asia työnteki- toksia, jos yritys kykenee jatkuvaan uudistumiseen. Tai toisin- jälle huolia ja miten hän pärjää. Hyvä esimies on äärimmäi- päin: jos yritys ei osaa uudistua, ajaudutaan ennemmin tai sen tärkeä.” myöhemmin tilanteeseen, jossa on pakko muuttua paljon ja Mikko Luom