HR viesti 3+4/2015 - Page 49

ILMOITUS TYÖMATKALASKURI KANNUSTAA FIKSUIHIN KULKUTAPOIHIN TEKSTI: SAMI J. ANTEROINEN HSL:n uusi Työmatkalaskuri antaa työnantajalle tietoa toimipaikoittain henkilöstön työmatkojen hiilidioksidipäästöistä, nykyisestä kulkumuotojakaumasta sekä sen muutospotentiaalista. Työntekijälle laskuri antaa henkilökohtaista palautetta työmatkaliikkumisesta ja tarjoaa kanavan kertoa työnantajalle työmatkoihin ja työasiamatkoihin liittyvistä toiveista ja tarpeista. Liikkumisen ohjauksen päällikkö Tarja Jääskeläinen HSL:stä ker- HSL:n Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaattia. Merkkiä voi hyö- too, että Työmatkalaskuri otettiin käyttöön viime syksynä, jol- dyntää yrityksen viestinnässä ja vaikkapa uusien työntekijöi- loin sitä kokeiltiin muutamissa Aviapolis-alueen työpaikoissa. den rekrytoinnissa.” ”Uusia käyttäjiä on tullut sen jälkeen tasaiseen tahtiin. Työnan- Laskuri on maksutta HSL-alueen työpaikkojen käytössä. taja tarvitsee laskurin käyttöön tunnukset, joita on tällä hetkellä Sen sijaan jos työnantaja tarvitsee apua liikkumissuunnitelman annettu noin parillekymmenelle työpaikalle.” tekemisessä tai haluaa selvittää vaikkapa autopaikkatarvetta Lanseerauksen jälkeen Työmatkalaskuria on kehitetty käyt- tai tehdä muuta tarkempaa kartoitusta, apua voi tilata asian- täjiltä tulleen palautteen avulla. Jääskeläisen mukaan laskurissa tuntevilta konsulteilta. Siitä löytyy lisätietoja HSL:n nettisivuilta on kiinnitetty erityistä huomiota sen käytettävyyteen, jotta työn- www.hsl.fi/työnantajille. antajan on helppo luoda kysely laskurilla ja hyödyntää sen tuloksia. ”Työntekijän on vaivatonta vastata kyselyyn ja hän Vihreämpi duunimatka saa saman tien palautetta omasta työmatkaliikkumisestaan”, Entä millaista palautetta uusi palvelu on kerännyt? – HSL teki Jääskeläinen summaa. maaliskuussa 2015 kyselyn Työmatkalaskuria käyttäville työpaikoille. Kysyttäessä syytä Työmatkalaskurin käyttöön, monet Laskuri auttaa liikkumissuunnitelman yritykset totesivat sen olevan hyödyllinen väline yrityksen työ- tekemisessä matkastrategian toteuttamiseen, kun työmatkoja rukataan Laskuriin on lisätty uusia toiminnallisuuksia. Viimeisin uudistus ympäristöystävällisempään suuntaan. Myös ilmastonmuutos, on se, että myös HSL-alueen ulkopuolella asuvat työntekijät voi- imagon parantaminen ja asiakkaiden ja työntekijöiden liikku- vat vastata laskuriin. Laskuri toimii kolmella kielellä, suomeksi, misen helpottaminen mainittiin vastauksissa. ruotsiksi ja englanniksi. Vaikka Työmatkalaskuri on vasta päässyt vauhtiin, katse on HSL:n kyselyn mukaan yritysten kiinnostukseen vaikutti paljon se, että konsepti ja kyselytyökalu tuntuivat toimivilta ja hel- jo tulevaisuudessa. Jääskeläisen mukaan laskurilla tehtävä työ- posti toteutettavilta. Laskurin tulosten pohjalta on myös hyvä matkakysely kannattaa tehdä muutaman vuoden välein. Ensim- miettiä uudistuksia ja helpompi perustella yksiköille ja isännöit- mäisen kyselyn tulosten pohjalta työnantaja voi tehdä työpai- sijälle muutostarpeita. kan liikkumissuunnitelman, joka on toimenpidesuunnitelma HSL:n katalogissa on toki muitakin työnantajille suunnat- siitä, millä keinoilla ja aikataululla kestävää työmatka- ja työ- tuja fiksun liikkumisen palveluita. Jääskeläinen kertoo, että asiamatkaliikkumista edistetään. Keinot voivat olla esimer- HSL mm. tekee toimialueensa työpaikoille viisaan liikkumisen kiksi työsuhdematkalipun käyttöönotto, pyöräpysäköintitilojen neuvontakäyntejä HSL:n palveluihin liittyen. parantaminen, ilmaisten autopaikkojen rajoittaminen tai muut- ”Lisäksi pidämme henkilöstöinfoja, joissa kerromme esi- taminen maksulliseksi, suihku- ja vaatteidenvaihtotilojen paran- merkiksi uusista joukkoliikennepalveluista.” Viestinnän mer- taminen, informaation lisääminen jne. kitystä ei voi korostaa liikaa: informaatiolla on tutkimusten- ”Vuoden tai parin päästä työpaikan kannattaa tehdä henkilöstölleen uusi kysely selvittääkseen, miten liikkuminen on muuttunut: onko joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvanut tai tyy- kin mukaan todettu olevan iso merkitys viisaiden kulkutapojen käytön lisäämisessä, Jääskeläinen toteaa. Hyvä työkalu on myös työsuhdematkalippu, joka on työn- tyväisyys pyöräilyn olosuhteisiin parantunut. Kestävän työmat- antajalle paitsi kätevä tapa edistää kestävää liikkumista, myös kaliikkumisen edistämiseen sitoutuneet työpaikat voivat hakea houkutella ja sitouttaa henkilöstöä. 3–4/2015 HR viesti 47