HR viesti 3+4/2015 - Page 42

Palstan aiheena on työterveys. SELKÄRANKA Kuormittuminen työssä voi ylläpitää epäterveellisiä elämäntapoja Työssä kuormittuminen on yhteydessä epäterveellisiin elämäntapoihin, kuten tupakointiin, vähäiseen liikuntaan ja ylipainoon. Tiedot käyvät ilmi Yhdysvalloissa tehdystä tutkimuksesta, jossa oli mukana työterveyslääkäri, dosentti SITEERATEN Helena Miranda Työterveyslaitoksesta. Tutkimus tuo ensimmäistä kertaa tietoa useiden samanaikaisten kuormitustekijöiden yhteydestä elämäntapoihin hoitotyötä tekevillä. Kyselytutkimus toteutettiin vuosina 2006–2009. Tutkimukseen osallistui 1 506 hoitajaa 18 pitkäaikaishoitokodista. Heistä yli puolet toimi tehtävissä, jotka suomalaisittain vastaavat lähihoitajan työtä. Vastausprosentti oli 72. Lähes 90 % työntekijöistä kertoi kokevansa työnsä henkisesti vaativaksi ja joka neljäs koki vaikutusmahdollisuutensa työssään vähäisiksi. Kaksi kolmasosaa tutkittavista altistui huonoille työasennoille tai nostamiselle. Yli puolet oli kokenut työssään fyysistä väkivaltaa. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 2016 Mitä enemmän työntekijä altistui fyysisille ja henkisille kuormitustekijöille, sitä todennäköisemmin hän oli ylipainoinen, tupakoi sekä liikkui liian vähän. Epäterveellisten elämäntapojen todennäköisyys oli erityisen korkea alle Työtapaturmia ja ammat- 40-vuotiailla työntekijöillä, jotka kuormittuivat työssään titauteja koskevat säädök- runsaasti. Todennäköisyys oli jopa 2–3-kertainen verrat- set on koottu nykyisistä tuna saman ikäisiin työntekijöihin, joiden työ ei ollut kuor- kolmesta laista yhdeksi mittavaa. uudeksi työtapaturma- ja Työn kuormitukseen pitäisi pystyä vaikuttamaan niin, ammattitautilaiksi, joka että työntekijällä riittäisi voimia myös elää terveellisesti. tulee voimaan 1.1.2016. Työkykyä voitaisiinkin tukea tehokkaammin jos tukitoi- Lakiin on kirjattu vakuu- met kohdistettaisiin niihin muokattavissa oleviin tekijöihin, tetun oikeudet ja velvolli- jotka vaikuttavat työntekijän terveyskäyttäytymiseen. Työn suudet, jotka nyt ovat osit- fyysisellä ja henkisellä kuormituksella on siinä merkittävä tain ratkaisu- ja oikeuskäy- rooli. tännön varassa. Työtapaturma- ja ammattitautiva- Julkaisu kuutuksen perusrakenteet, Miranda H, Gore RJ, Boyer J, Nobrega S, Punnett L. Health behaviors kuten rahoitus tai toimeenpano, eivät muutu. 40 HR viesti 3–4/2015 and overweight in nursing home employees: Contribution of workplace stressors. Scientific World J. 2015, online March 13. www.hindawi.com/journals/tswj/aip/915359/