HR viesti 3+4/2015 - Page 29

koulutuksen tai työkokeilun avulla) sellaisiin tehtäviin, jotka elämän ytimessä ratkaistessaan tapauksia, joissa ongelmat ovat henkilöasiakkaan terveydentilalle sopivia. ovat usein monisyisiä ja pitkittyneitä. ”Ammatillinen kuntoutus ehkäisee työkyvyttömyyttä ja Sanna Salminen huomauttaa, että esimerkiksi vuorotyö voi parantaa työkykyä silloin, kun terveydentila on heikenty- aiheuttaa unettomuutta ja elämänhallinnan ongelmia. Ja jos nyt ja työssä jatkaminen vaikeutunut”, Salminen summaa sairausloma on kestänyt vaikkapa vuoden, jo oikean vuoro- ja tarjoaa esimerkin: parkettiasentajan polvissa on todettu kausirytmin löytäminen voi olla työlästä. kuluma, koska itse työ on pitkälti polvillaan oloa. Terveydenti- ”Mutta kun ihmisiä auttaa, he rohkaistuvat yrittämään. Pie- lan vuoksi parkettiasentajan tehtävät eivät enää sovi pirtaan, nilläkin edistysaskeleilla voi tällöin olla valtava voimaannut- vaan kyseiselle henkilölle luodaan kokonaan uusi polku työ- tava vaikutus.” elämään – koulutus, työkokemus ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. ”Ammatillisen kuntoutuksen keinoja ovat esimerkiksi hen- Uusi Suunta taklaa työkykyhaasteet – ajoissa Opteamissä tiedetään, miten tärkeää on puuttua ongelmiin, kilökohtainen neuvonta ja ohjaus kuntoutus- ja ammatinva- kun ne ovat vasta nupullaan. Tämän vuoksi talossa on jo jon- linta-asioissa, työkokeilu entisessä tai uudessa työssä, työhön- kin aikaa tehty kehitystyötä uuden palvelun tuomiseksi markki- valmennus uuteen työhön, ammatillinen uudelleenkoulutus, noille – palvelun, joka taklaa työkykyhaasteita hyvässä etuno- oppisopimuskoulutus tai kurssit sekä alkavan yritystoiminnan jassa. Tänä vuonna lanseerattua Uusi Suunta -palvelua tarjo- taloudellinen tukeminen”, Salminen listaa. taan suoraan myös yritysasiakkaille. Opteam on ammatillisessa kuntoutuksessa valtakunnalli- ”Uusi Suunta -palvelu on omiaan tilanteissa, joissa yrityk- nen toimija, jonka vahvuuksia on mm. vahvat työelämäsuh- set haluavat jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – heti teet, moniammatillinen tiimityö (kuntoutussuunnittelijat, uraval- työkykyriskin signaalit tunnistaessaan – tukea työntekijöitään mentajat ja psykologit kuntoutujien tukena) sekä ratkaisukes- uuden suunnan löytymisessä”, valottaa Salminen uuden tuot- keinen toimintamalli. Lisäksi valtakunnallinen palveluverkosto teen taustoja. yhdistyneenä paikalliseen työelämäosaamiseen on osoittautunut sangen tehokkaaksi yhdistelmäksi. ”Tavoitteena on hallita työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia ja työntekijöiden työkyvyttömyysriskitilanteita sekä etsiä ja mahdollistaa mielekäs Uusi Suunta henkilöasiak- Tutkimus vahvisti vaikuttavuuden kaalle.” Uusi Suunta on linjassa Opteamin tekemän aikaisem- Ammatillisen kuntoutuksen palveluidensa vaikuttavuutta man työn kanssa – voisi sanoa, että siinä kiteytyy paljon opit- Opteam ei kuitenkaan ole mitannut tutkimuksen keinoin – tua ja havaittua, mukaan lukien työelämän murros. ennen kuin nyt. Kesäkuussa valmistunut vaikuttavuustutkimus on alalla harvinaisuus. Tutkimuksessa haastateltiin 50 henkilöä, jotka olivat osallistuneet Opteamin järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen ”Mitä nopeammin suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan. Useimmissa tapauksissa henkilöasiakkaan motivaatio on se kaikkein ratkaisevin tekijä.” jossain päin Suomea. Tutkimuksen mukaan 64 prosenttia haastatelluista oli työmarkkinoiden käytettävissä: joko työssä, Työkykyjohtamisen kumppani opiskelemassa tai työttöminä työnhakijoina. Työkyvyttömyys- Sanna Salminen muistuttaa, että mahdollisimman varhaisesta eläkkeellä oli joka viides. ”täsmäiskusta” hyötyvät kaikki, niin yhteiskunta, yritys kui